Skrócone zasady promocji “Drugi produkt gratis”

Jak skorzystać z promocji “Drugi produkt gratis”?

1. Promocja “Drugi produkt gratis” dotyczy produktów ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl (zarówno towarów przecenionych, jak i nieprzecenionych) oznaczonych emblematem „DRUGI PRODUKT GRATIS.

2. Dodaj do koszyka dwa dowolne produkty, o których mowa w pkt. 1: jeden produkt w regularnej cenie detalicznej brutto (nie z wyprzedaży) oraz drugi dowolny produkt, którego cena sprzedaży (przy uwzględnieniu ewentualnych obniżek) nie jest wyższa od ceny sprzedaży pierwszego produktu, wpisz w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: 2GRATIS, potwierdź klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

3. Gotowe! Za zestaw składający się z dwóch produktów, o których mowa w pkt. 2 zapłacisz: za droższy produkt jego obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za tańszy produkt 0,01 zł. W przypadku zakupu w ramach tej samej transakcji dwóch produktów, o których mowa w pkt. 2 o tej samej obowiązującej cenie detalicznej brutto klient jest uprawniony do zakupu z rabatem tylko jednego z produktów.

4. Promocja “Drugi produkt GRATIS” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

5. Promocja “Drugi produkt GRATIS” obowiązuje od 15.09.2020 r. do odwołania.


Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą “Drugi produkt gratis” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.wolczanka.pl („Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy produktów ze Sklepu internetowego www.wolczanka.pl (zarówno towarów przecenionych, jak i nieprzecenionych, w tym towarów z nowej kolekcji Jesień-Zima 2020) oznaczonych emblematem „DRUGI PRODUKT GRATIS”.

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) dwóch dowolnych produktów, o których mowa w pkt. 3 powyżej („Zestaw promocyjny”): jednego produktu w regularnej cenie detalicznej brutto (nie z wyprzedaży) oraz drugiego dowolnego produktu, którego cena sprzedaży (przy uwzględnieniu ewentualnych obniżek) nie jest wyższa od ceny sprzedaży pierwszego produktu, wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: 2GRATIS, potwierdzą klikając przycisk “OBLICZ RABAT” oraz zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku („Uczestnik Promocji”). Produkty znajdujące się w koszyku zostaną automatycznie uszeregowane w kolejności od najwyżej do najniższej ceny i pogrupowane w Zestawy promocyjne, obejmujące dwa kolejne produkty.

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 4 niniejszego regulaminu jest uprawniony do zakupu Zestawu promocyjnego/ Zestawów promocyjnych na poniższych zasadach:
a) W przypadku zakupu jednego Zestawu promocyjnego, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego drugą pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny, w cenie 0,01 zł.
b) W przypadku zakupu większej ilości Zestawów promocyjnych w ramach jednej transakcji, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu produktów zajmujących odpowiednio drugą, czwartą, szóstą itd. pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny, każdorazowo w cenie 0,01 zł.
Cena 0,01 zł nie obowiązuje przy zakupie produktów zajmujących odpowiednio pierwszą, trzecią, piątą, siódmą, dziewiątą, itd. pozycję wśród znajdujących się w koszyku produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny.

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

9. Promocja obowiązuje od dnia15.09.2020 r. do odwołania..
10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

11. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w czasie obowiązywania Promocji w Sklepie internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, tj. jednego lub kilku (ale nie wszystkich) z produktów składających się na zestaw, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Uznaje się jednocześnie, że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie nie zwróconych produktu/ów z zakupu (stwierdzonego jednorazowym paragonem. Wówczas Organizator dokonuje ponownego przeliczenia ceny zakupionych towarów (nie uwzględniając produktów zwróconych), zgodnie z zasadami Promocji, i zwraca różnicę po przeliczeniu, o ile ma wartość dodatnią. W razie ujemnej różnicy, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dopłacić niedopłatę w terminie 7 dni od dnia zwrotu.


12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://www.wolczanka.pl/.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2020 r.

Kraków, dnia 15.09.2020 r.