Jak skorzystać z promocji “HAPPY HOURS”?
 
1. Ze strony internetowej https://www.wolczanka.pl/ dodaj do koszyka produkty z zakładki „Happy Hours”.
2. Za każdą koszulę z zakładki "Happy Hours"  zapłacisz do 99,99 zł, za każdy sweter, t-shirt, polo zapłacisz do 69,99 zł, za każde spodnie zapłacisz do 89,99 zł, za każdą sukienkę lub spódnicę zapłacisz do 99,99 zł. Cena każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy tym produkcie.
3. Promocja dotyczy wszystkich produktów w sklepie internetowym https://www.wolczanka.pl/, z zakładki „Happy Hours”.
4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami). 
5. Promocja obowiązuje od 28.03.2023 r. od godziny 11:30 do 09.05.2023 do godziny 14:30.

Regulamin:
 
1. Organizatorem promocji pod nazwą “Happy Hours" ” jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).
2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.wolczanka.pl, dostępnym również pod adresem www.wolczanka.com.pl („Sklep internetowy”) w okresie od 28.03.2023 r. od godziny 11:30 do odwołania.
3. Promocja dotyczy wszystkich asortymentów w sklepie internetowym https://www.wolczanka.pl/ z zakładki „Happy Hours”.
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w Sklepie internetowym przynajmniej jeden produkt oznaczony emblematem „Happy Hours” („Uczestnik Promocji”).
 Za każdą koszulę z zakładki "Happy Hours"  zapłacisz do 99,99 zł, za każdy sweter, t-shirt, polo zapłacisz do 69,99 zł, za każde spodnie zapłacisz do 89,99 zł, za każdą sukienkę lub spódnicę zapłacisz do 99,99 zł. Cena każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy tym produkcie.
5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
6.  Niniejsza Promocja nie łączy się z rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać. 
7. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.
8. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
9. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej  https://www.wolczanka.pl/.
10. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi, jak również nie naruszają ani nie ograniczają prawa klientów do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z odrębnymi przepisami.
12.  W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
13.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28 marca 2023 r.
 
Kraków, dnia 28.03.2023 r.