Regulamin wymian i zwrotów towarów pełnowartościowych w butikach Wólczanka i Lambert dla umów sprzedaży zawartych od dnia 3 pażdziernika 2022 Roku
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady wymiany i zwrotu towarów pełnowartościowych w butikach Wólczanka i Lambert, dla umów sprzedaży zawartych od dnia 3 października 2022 roku.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a. Sprzedawcy - rozumie się przez to VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047082, NIP: 6750000361, REGON 351001329.
b. Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonała zakupu Towarów w dowolnym
Butiku.
c. Butiku – rozumie się przez to wszystkie sklepy firmowe (stacjonarne) Wólczanka i Lambert na terenie Polski, z wyłączeniem butików Outletowych. Lista sklepów firmowych Wólczanka i Lambert jest dostępna na stronie internetowej https://www.wolczanka.pl/.
d. Towarze lub Towarach - rozumie się przez to, z zastrzeżeniem pkt 10 Regulaminu, odpowiednio: pełnowartościowy towar/pełnowartościowe towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Butikach.
e. Dniu niehandlowym - rozumie się przez to każdy dzień wolny od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, a także każdy dzień objęty ograniczeniem handlu w rozumieniu ustawy z dnia 10 stycznia 2018 roku o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.
f. Dniu handlowym - rozumie się przez to każdy dzień z wyłączeniem Dni niehandlowych.
g. Bonie - rozumie się przez to: bony Benefit, MultiBenefit, MasterCard, BonusSystem, Maxi karty, Sodexo, ClubCodes, Shell, Mespex, Groupon.

3. Klient może wymienić lub zwrócić Towar zakupiony w Butiku bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów, na zasadach i terminach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

4. Klient może wymienić Towar zakupiony w Butiku w ciągu 30 dni od daty zakupu Towaru
[liczonych od dnia następującego po dniu wskazanym na paragonie, fakturze imiennej (bez NIP), fakturze VAT (z NIP) lub paragonie z NIP jako data zakupu], w Dni handlowe w godzinach pracy danego Butiku. Przy liczeniu wskazanego terminu uwzględnia się zarówno Dni handlowe, jak i Dni niehandlowe, z zastrzeżeniem, że jeżeli ostatni dzień terminu wypada w Dniu niehandlowym, termin upływa w najbliższym Dniu handlowym następującym po tym dniu.

5. Klient może zwrócić Towar zakupiony w Butiku:
a. w ciągu 30 dni od daty zakupu Towaru, liczonych od dnia następującego po dniu wskazanym na paragonie lub fakturze imiennej (bez NIP) jako data zakupu,
b. w ciągu 30 dni od daty zakupu Towaru, liczonych od dnia następującego po dniu wskazanym na fakturze VAT (z NIP) lub paragonie z NIP jako data zakupu,
w Dni handlowe w godzinach pracy danego Butiku. Przy liczeniu wskazanego terminu uwzględnia się zarówno Dni handlowe, jak i Dni niehandlowe, z zastrzeżeniem, że jeżeli ostatni dzień terminu wypada w Dniu niehandlowym, termin upływa w najbliższym Dniu handlowym następującym po tym dniu.


6. Rodzaje zwrotów:
a. zwrot w Butiku, w którym został wykonany zakup – zwrot następuje taką samą metodą płatności, w jakiej dokonano zapłaty za zakupu (gotówka, karta płatnicza, karta podarunkowa),
b. zwrot w innym Butiku niż wykonywany był zakup – zwrot następuje taką samą metodą płatności, w jakiej dokonano zapłaty za zakupu (gotówka, karta płatnicza, karta podarunkowa).
Szczegółowy opis rodzajów i metod zwrotów zawarty został w tabeli wskazanej w pkt 14 niniejszego Regulaminu. 
c. zwrot/ wymiana towarów zakupionych na fakturę VAT (z NIP), fakturę imienną (bez NIP) lub paragonie z NIP – zwrot możliwy jest jedynie w salonie, w którym została wystawiona faktura.

Szczegółowy opis rodzajów i metod zwrotów zawarty został w tabeli wskazanej w pkt 14 niniejszego Regulaminu. 

7. W okresie obowiązywania stanu epidemii na terenie Polski - w przypadku Towarów, których termin zwrotu przypada w okresie obowiązywania zakazów prowadzenia działalności handlowej w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2.000 m2 – Sprzedawca może wydłużyć termin zwrotu o okres trwania zakazu. O każdym wydłużeniu terminu zwrotu Sprzedawca poinformuje w komunikacie, który dostępny będzie na stronie sklepu internetowego pod adresem www.wolczanka.pl.

8. W przypadku zamiaru skorzystania przez Klienta z uprawnienia do wymiany Towaru w terminie określonym w pkt 4 Regulaminu, Klient zobowiązany jest okazać Sprzedawcy dowodu zakupu w postaci paragonu, faktury imiennej (bez NIP), faktury VAT (z NIP) lub paragonu z NIP. Sprzedawca zastrzega, że brak okazania przez Klienta ww. dowodu zakup wyklucza możliwość realizacji jego wymiany.

9. W przypadku zamiaru skorzystania przez Klienta z uprawnienia do zwrotu Towaru w terminie określonym w pkt 5 lit. a i lit. b Regulaminu, Klient zobowiązany jest okazać Sprzedawcy dowodu zakupu odpowiednio w postaci paragonu, faktury imiennej (bez NIP), faktury VAT (z NIP) lub paragonu z NIP. Sprzedawca zastrzega, że brak okazania przez Klienta ww. dowodów zakup wyklucza możliwość realizacji jego zwrotu

10. Towar, który Klient zamierza wymienić lub zwrócić:
a. nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania, w szczególności nie może być uszkodzony mechanicznie,
b. musi posiadać przymocowane do niego na stałe wszelkie oznaczenia (w tym metki), w które Sprzedawca zaopatrzył Towar w chwili zakupu. Oznaczenia takie muszą być oryginalne (tj. muszą pochodzić od Sprzedawcy) i nie mogą nosić śladów ich usunięcia i ponownego przymocowania do Towaru,
c. powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu, w jakim został sprzedany.

11. W przypadku zamiaru wymiany Towaru, Klient może wymienić zakupiony Towar wyłącznie na inny rozmiar w obrębie tego samego Towaru w tym samym kolorze i fasonie. Nie jest możliwa wymiana zakupionego Towaru na inny rodzaj Towaru w tej samej, niższej lub wyższej cenie, w tym także różniący się jedynie kolorem lub fasonem.

12. W przypadku zamiaru zwrotu Towaru wcześniej już wymienianego, Klient może dokonać zwrotu Towaru, przy czym zwrot równowartości zapłaconej przez Klienta ceny zostanie dokonany wyłącznie na kartę podarunkową.

13. W przypadku zamiaru zwrotu jakiegokolwiek Towaru zakupionego w ramach zestawu z oferty promocyjnej, Klient może:
a. odstąpić od umowy sprzedaży oraz dokonać zwrotu wszystkich Towarów nabytych w ramach tego zestawu. Celem wyjaśnienia wątpliwości, w przypadku wyboru tego rozwiązania, Klient nie jest uprawniony do zwrotu tylko niektórych, wybranych Towarów zakupionych w ramach zestawu z oferty promocyjnej, a odstąpienie od umowy sprzedaży jest wiążące dla całego zestawu. Zwrot równowartości zapłaconej przez Klienta ceny za zestaw z oferty promocyjnej zostanie dokonany na gotówkę, kartę płatniczą lub kartę podarunkową, w zależności od użytego rodzaju płatności podczas zakupu zgodnie z pkt 14 Regulaminu;
b. odstąpić od umowy sprzedaży wybranego Towaru zakupionego w ramach zestawu z oferty promocyjnej, przy czym dla pozostałych, niezwróconych Towarów z zestawu będą obowiązywały ceny aktualne na dzień odstąpienia od umowy.

14. Rodzaje i metody zwrotów: 

Lp.

Rodzaje zwrotów

Metoda zwrotu

1Zwrot środków w lokalizacji, w której dokonano zakupugotówka/karta płatnicza/karta podarunkowa
2Zwrot środków w innej lokalizacji niż dokonano zakupugotówka/karta płatnicza/karta podarunkowa 
3Zwrot środków przy płatności kartą podarunkową, niezależnie od lokalizacjikarta podarunkowa
4Zwrot środków przy płatności mieszanej (zwrot całego paragonu)gotówka lub/i karta płatnicza lub/i karta podarunkowa - zwrot proporcjonalny do metody płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku płatności Bonem, zwrot dokonywany jest na kartę podarunkową. Przykład: w przypadku zapłaty za Towar 50 zł w gotówce i 50 zł w Bonie, przy zwrocie Klient otrzymuje 50 zł w gotówce i 50 zł na kartę podarunkową.
5Zwrot środków przy płatności mieszanej (zwrot części paragonu)gotówka lub/i karta płatnicza lub/i karta podarunkowa - zwrot proporcjonalny do metody płatności naliczany takim samym udziałem % niezależnie jaką kwotę zwraca Klient, np. 50% gotówka i 50% karta podarunkowa
6Zwrot środków przy płatności inną metodą niż gotówka/karta (bony) karta podarunkowa
7Zwrot środków w przypadku braku gotówki w kasiekarta podarunkowa
8Zwrot środków w przypadku zwrotu mniejszego niż 10 złgotówka
9
Zwrot środków w przypadku zakupów 
na fakturę VAT (z NIP) lub paragon z 
NIP
gotówka/karta płatnicza/karta podarunkowa
10Zwrot środków w przypadku zakupów na paragon lub fakturę imienną (bez NIP)gotówka/karta płatnicza/karta podarunkowa

15. Wymianie i zwrotowi nie podlegają następujące kategorie Towarów: 
a. bielizna,
b. skarpety,
c. perfumy,
d. maseczki ochronne,
e. opakowania
f. karty podarunkowe,
g. towary szyte na miarę,
h. towary po przeróbkach krawieckich lub innych dopasowaniach dla potrzeb Klienta.

16. W przypadku zwrotu Towaru, Sprzedawca odbiera od Klienta Towar oraz wydany Klientowi w momencie zakupu paragon. Jeżeli Klient zwraca jedynie niektóre Towary, otrzymuje on odpowiednio nowy egzemplarz paragonu, faktury imiennej (bez NIP), faktury VAT (z NIP) lub paragonu z NIP, które zawierają informację o produktach i ich ilości pozostających u Klienta oraz pozycji zwróconych, wraz z dokumentem potwierdzającym zwrot Towaru i wskazaniem 
ich ilości. Formularz zwrotu Towaru stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

17. W przypadku zwrotu Towaru, zwrotowi podlega zapłacona przez Klienta cena Towaru wynikająca z paragonu, faktury imiennej (bez NIP), faktury VAT (z NIP) lub paragonu z NIP. Zwrot należności za Towar dokonywany jest zgodnie z pkt 5, pkt 6, pkt 12, pkt 13 i pkt 14 niniejszego Regulaminu.

18. W przypadku wymiany Towaru zakupionego na paragon, fakturę imienną (bez NIP), fakturę VAT (z NIP) lub paragon z NIP, Klient otrzymuje odpowiednio nowy paragon albo fakturę korygującą i nową fakturę imienną (bez NIP), fakturę VAT (z NIP) lub paragon z NIP. 

19. Wymiana lub zwrot Towaru możliwe są jedynie w przypadku spełnienia wszystkich warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie.

20. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w Butikach oraz na stronie sklepu internetowego pod adresem www.wolczanka.pl.

21. Postanowienia niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie naruszają ani nie ograniczają praw Klientów z tytułu rękojmi.

22. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 3.10.2022 roku.