Jak skorzystać z promocji “3 krawaty za 99,99zł”?

Jak skorzystać z promocji “3 krawaty za 99,99zł”?
1. Promocja “3 krawaty za 99,99zł” dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego 3 dowolne krawaty oznaczonych emblematem „3 za 99,99”.
2. Z oferty krawatów dodaj do koszyka zestaw złożony z trzech dowolnych krawatów oznaczonych emblematem “3 za 99,99”, wpisz w koszyku kod  „ZESTAW” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.
3. Gotowe! Cena trzech krawatów zakupionych w ramach zestawu wynosi łącznie 99,99 zł.
4. Promocja „3 krawaty za 99,99zł” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).
5. Promocja „3 krawaty za 99,99zł” obowiązuje od dnia 19.11.2020 r. do 22.03.2021 r do godziny 19:30.

Regulamin:
1. Organizatorem promocji pod nazwą „3 krawaty za 99,99zł” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).
2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.wolczanka.pl w okresie od 19.11.2020 r. do odwołania.
3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego trzy krawaty oznaczonych emblematem „3 za 99,99”.
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.wolczanka.pl w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) co najmniej jeden zestaw składający się z trzech krawatów oznaczonych emblematem “3 za 99,99”, wpisz w koszyku kod  „ZESTAW” i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Łączna cena produktów wchodzących w skład zestawu wskazanego w zdaniu poprzedzającym zostanie obniżona do 99,99 zł.
Na warunkach przewidzianych w Promocji, w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) możliwy jest zakup kilku zestawów składających się z dwóch produktów.
5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
6. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
7. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.
8. Klient jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji.
9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.
10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.wolczanka.pl.
11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
13. Niniejszy aneks do regulamin wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2020 r.

Kraków, dnia 03.12.2020 r.