REGULAMIN KONKURSU
„Bohater na własnych warunkach!”

§ 1. Postanowienia Ogólne
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Bohater na własnych warunkach!” („Konkurs”).
2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa 
w Konkursie, czas trwania Konkursu, zasady przyznawania nagród, zasady ogłaszania wyników Konkursu, sposób informowania o Konkursie i jego warunkach, a także sposób składania reklamacji związanych z Konkursem.
3. Organizatorem Konkursu oraz fundatorem nagród jest: VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047082, NIP: 6750000361, REGON: 351001329, jako właściciel marki „WÓLCZANKA” (dalej: „Organizator”). 
Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu prowadzi Organizator.
4. Celem Konkursu jest promocja marki Wólczanka.
5. Konkurs organizowany jest w terminie: od dnia 2 sierpnia 2021 roku od godziny 16:00 do dnia 23 sierpnia 2021 roku do godziny 23:59 w serwisach społecznościowych Instagram i Facebook na profilu marki Wólczanka, pod adresem: 
Instagram - https://www.instagram.com/wolczanka/
Facebook - https://www.facebook.com/wolczanka  
(„Serwisy”), za pośrednictwem postów zamieszczonych w Serwisach („Post konkursowy”).
6. Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem Serwisów, 
nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z Serwisami. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisom. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie przez niego udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie Serwisów z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
7. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków związanych 
z uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do nagrody.
8. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§ 2. Zasady Uczestnictwa
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (zwani dalej: „Uczestnikiem”/„Uczestnikami”). Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest również posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail). 
2. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin takich osób, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. 
4. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie.
5. Na zasadach określonych w ust. 3 powyżej, zostaną również wykluczeni Uczestnicy, których zgłoszenia konkursowe w jakikolwiek sposób mają na celu ośmieszenie lub powodują lub mogą powodować negatywne skutki dla Organizatora.
6. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny zgłoszeń konkursowych oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizatorzy powoła komisję konkursową (zwaną dalej: „Komisją”). W skład Komisji wejdą trzy osoby wskazane przez Organizatora.

§ 3. Zadanie Konkursowe
1. Konkurs polega na napisaniu i uzasadnieniu kiedy Uczestnik konkursu czuł się bohaterem
(dalej: „Zgłoszenie konkursowe”). 
2. Zgłoszenie konkursowe należy opublikować w formie pisemnej pod Postem konkursowym zamieszczonym w Serwisach na profilu marki Wólczanka szczegółowo wskazanym w § 1 ust. 5.
3. Każdy z Uczestników ma prawo do opublikowania jednego (1) Zgłoszenia konkursowego, pod Postem Konkursowym. W przypadku opublikowania przez Uczestnika większej liczby Zgłoszeń konkursowych przyjęte zostanie tylko Zgłoszenie konkursowe opublikowane jako pierwsze.
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Zgłoszenie konkursowe powinno spełniać poniższe warunki:
a. powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika;
b. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych 
z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego;
c. nie może zawierać treści reklamowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych marki Wólczanka;
d. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich;
e. nie może być powielane w konkursach innych marek.
5. Uczestnik publikując Zgłoszenie konkursowe zgadza się na jego wykorzystanie przez Organizatora w komunikacji marketingowej Organizatora w serwisach społecznościowych Instagram i Facebook prowadzonych przez markę Wólczanka

§ 4. Wybór Zwycięzcy
1. W terminie 7 (siedmiu) dni od zakończenia Konkursu, Komisja wybierze 3 Zgłoszenia Konkursowe, kierując się przy wyborze kryteriami: kreatywności, oryginalności, pomysłowości i zgodności z założeniami Zadania konkursowego. Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół, który będzie przechowywany przez Organizatorów.
2. Uczestnik, który opublikował wybrane przez Komisję Zgłoszenie konkursowe, będzie uprawniony do otrzymania nagrody („Zwycięzca Konkursu”)
3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone pod Postem konkursowym w Serwisach w formie listy Zwycięzców Konkursu. Ponadto Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej 
w wiadomości prywatnej wysłanej w Serwisie, za pośrednictwem którego przesłali oni swoje Zgłoszenie konkursowe.
4. W przypadku braku możliwości powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygraniu nagrody, braku kontaktu ze strony Zwycięzcy Konkursu we wskazanym terminie lub w przypadku niepodania wymaganych danych przez Zwycięzcę Konkursu w terminie 5 dni od dnia powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej bądź podania nieprawdziwych danych, nagroda nie zostanie przyznana, a Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody. W takim przypadku Organizator powtarzając procedurę powiadomienia o wygranej skontaktuje się z kolejną osobą, która zajęła kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź zdecyduje o przepadku nagrody.

§ 5. Nagrody
1. Nagrodami („Nagrody”) w Konkursie są:
a. 1 miejsce - dowolny produkt lub produkty ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl o łącznej wartości detalicznej nieprzekraczającej kwoty 1.500,00 zł brutto w regularnych cenach bez obniżek,
b. 2 miejsce – dowolny produkt lub produkty ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl o łącznej wartości detalicznej nieprzekraczającej kwoty 1.000,00 zł brutto w regularnych cenach bez obniżek,
c. 3 miejsce – dowolny produkt lub produkty ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl o łącznej wartości detalicznej nieprzekraczającej kwoty 600,00 zł brutto w regularnych cenach bez obniżek,
2. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom Konkursu w sposób ustalony z Organizatorem.
3. Przyrzekający nagrodę do wartości Nagrody podlegającej opodatkowaniu doda dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Zwycięzca Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.
4. Przyrzekający nagrodę jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody podlegającej opodatkowaniu obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Warunkiem wydania Zwycięzcom konkursu Nagród podlegających opodatkowaniu jest wypełnienie przez Zwycięzcę konkursu Formularza Podatkowych Danych Osobowych stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu („Formularz”) i przesłanie go do Organizatora.
5. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są w terminie 5 dni od dnia wysłania do nich przez danego Organizatora wiadomości o wygranej przesłać w odpowiedzi zwrotnej do danego Organizatora, o której mowa w § 6 ust. 1 Regulaminu, skan wypełnionego Formularza, a także przesłać pocztą jego oryginał, który niezbędny w celu wypełnienia przez Organizatora obowiązków podatkowych, o których mowa w ust. 4 powyżej.
6. Niezachowanie terminu wskazanego w ust. 5 powyżej, podanie nieprawidłowych lub niepełnych danych, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość wręczenia Nagród skutkują utratą praw do nich, a Nagrody pozostają wówczas do wyłącznej dyspozycji danego Organizatora.

§ 6. Wydanie Nagród
1. O fakcie wygranej Organizator poinformuje Zwycięzcę Konkursu w wiadomości prywatnej 
w Serwisie, za pośrednictwem którego przesłał on Zgłoszenie konkursowe. Wiadomość 
ta będzie zawierała prośbę o kontakt Zwycięzcy Konkursu oraz o podanie informacji, o których mowa w ust. 2 poniżej, poprzez wysłanie zwrotnej wiadomości e-mail do danego Organizatora. Zwycięzca Konkursu powinien wysłać wiadomość do danego Organizatora w terminie 5 dni od dnia wysłania wiadomości przez Organizatora.
2. Organizator w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej zażądają od Zwycięzcy Konkursu podania danych niezbędnych do wydania Nagrody, takich jak: 
a) imię i nazwisko; 
b) adres zamieszkania oraz adres, na który ma zostać wysłana Nagroda (jeśli jest inny niż adres zamieszkania i nie zostanie ustalony inny sposób wydania Nagrody). 
3. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom Konkursu w terminie do 14 dni roboczych 
od momentu otrzymania przez każdego z Organizatorów prawidłowych danych adresowych od Zwycięzców Konkursu. Przekazanie Nagród Zwycięzcom Konkursu odbędzie się w sposób ustalony z Organizatorem w sposób indywidualny i potwierdzone zostanie podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
4. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania którejkolwiek 
z Nagród z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu. 

§ 7. Postępowanie Reklamacyjne
1. Reklamacje dotyczące Konkursu można składać do Organizatora w okresie 14 dni od zakończenia Konkursu: pisemnie na adres pocztowy VRG S.A., ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków lub na adres e-mail: joanna.syrek@vrg.pl
2. Reklamacje będą rozstrzygane przez Komisję powołaną przez Organizatorów w terminie 
14 dni od daty otrzymania danej reklamacji.
3. W celu przyspieszenia postępowania reklamacyjnego reklamacja powinna zawierać następujące dane: 
a) imię, nazwisko,
b) dokładny adres Uczestnika,
c) powody reklamacji.
4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany 
w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Uczestnika.

§ 8 Prawa autorskie
1. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne prawo do przesłanego w ramach Konkursu Zgłoszenia konkursowego, w tym w szczególności pełne majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego tekstu.
2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich poprzez dokonanie Zgłoszenia Konkursowego i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku zgłoszenia takich roszczeń ponosi ten Uczestnik.

§ 9. Przetwarzanie Danych Osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest VRG Spółka Akcyjna 
z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000047082 (dalej: „Administrator”). 
2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) zgodnie 
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych osobowych).
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i ogłoszenia Zwycięzców Konkursu, wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, a także w celach marketingowych oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 
4. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa profilu w Serwisie. Uczestnicy, którzy zostaną Zwycięzcami Konkursu, zostaną poproszeni w drodze wiadomości e-mail, o podanie niezbędnych dla Organizatora, dodatkowych danych osobowych, w szczególności danych niezbędnych do wydania Nagrody oraz do realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Brak wypełnienia tego warunku, będzie skutkować przyznaniem nagrody Uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź przepadkiem Nagrody.
5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału 
w Konkursie oraz otrzymania Nagrody. 
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane do czasu zakończenia Konkursu i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji lub do czasu cofnięcia zgody (w zakresie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych).
7. Dane Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z odprowadzeniem podatku dochodowego od nagród uzyskanych w Konkursie.
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
10. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych u Administratora są następujące - adres 
e-mail: inspektorODO@vrg.pl. 

§ 10. Postanowienia Końcowe
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
2. Regulamin jest dostępny przez cały czas trwania Konkursu w siedzibie Organizatora 
oraz na stronie internetowej: www.wolczanka.pl, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie .PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
3. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.
5. Organizator uprawniony jest do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. 

Kraków, dnia 03.08.2021 roku
Organizator: VRG S.A.


 
Załącznik nr 1 – Formularz Podatkowych Danych Osobowych

FORMULARZ PODATKOWYCH DANYCH OSOBOWYCH
Nazwisko……………………………….………….. Imię: …………………….……..………
Data urodzenia………………………………………………………………….. DD/MM/ROK
PESEL………………………………………………………………………………….…….…. 
Miejsce zamieszkania:
Ulica………………………………..…… Nr domu……..…..….. Nr mieszkania …………..…. Nr tel ……………….…………………………………………………………………………....
Miejscowość…………………………………………… Powiat ……………………………… Gmina……………………....................................................................................………………
Kod pocztowy………………….. Poczta……………………………………………..…………
Adres zameldowania:
Ulica ……………………………………. Nr domu ……………. Nr mieszkania ………….….
Miejscowość…………………………………………… Powiat ……………………………… Gmina…………………………………………………………………………………………....
Kod pocztowy…………..…….. Poczta…………………………………………………………
Urząd Skarbowy /właściwy do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych/ ……………………………………………………………….…………………………….…….
(dokładna nazwa wraz z adresem)
Podane dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Administratorem pozostawionych danych osobowych jest: W.Kruk S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10 (kod pocztowy: 31-462 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000500269. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji przez Administratora obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także przez okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych zw. z ww. obowiązkiem, nie dłużej niż przez okres 6 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne dla celów wskazanym w niniejszym oświadczeniu – odmowa podania danych jest równoważna ze zrzeczeniem się prawa do nagrody uzyskanej w konkursie. Dane osobowe nie będę podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych u Administratora są następujące – adres e-mail: inspektorODO@vrg.pl.

……………………………………. ………………………………………
(miejsce, data) (podpis)


Załącznik nr 2 

Miejsce i data: ___________________

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRÓD

W związku z udziałem w Konkursie „Bohater na własnych warunkach” organizowanym 
w terminie: od dnia 3 sierpnia 2021 od godziny 16:00 do dnia 23 sierpnia 2021 roku do godziny 23:59, jako Zwycięzca Konkursu, potwierdzam odbiór od VRG S.A.: 
- nagrody w postaci ___________________________________________________________ o wartości ___________________________ złotych 

Podpis: ___________________