Regulamin Konkursu „Wólczanka w podróży”

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Wólczanka w podróży” organizowanym za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram, zwanym dalej „Konkursem”.
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest VRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000047082 (dalej: „Organizator”).
3. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 
od 1 lipca 2021 r. od godz. 12:00 do 31 sierpnia 2021 r. do godz. 23:59 (dalej: „Czas trwania Konkursu”) za pośrednictwem strony internetowej Organizatora  dostępnej pod adresem: www.wolczanka.pl (dalej „Strona”) oraz serwisu społecznościowego Instagram dostępnym pod adresem: www.instagram.com/wolczanka (dalej: „Serwis” lub „Instagram”) za pośrednictwem postu zamieszczonego w Serwisie (dalej: „Post konkursowy”). 
4. Celem Konkursu jest promowanie marki WÓLCZANKA.
5. Organizator oświadcza, że Konkurs organizowany za pośrednictwem Serwisu, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z Serwisem. Wszelkie informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisowi. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie oznacza, iż wyraża on zgodę na zwolnienie Serwisu z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
6. Przed przystąpieniem do Konkursu uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§ 2
Czas trwania Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się dnia 1 lipca 2021 r. o godzinie 12:00 i kończy dnia 31 sierpnia 2021 r. o godzinie 23:59.
2. Konkurs podzielony jest na 9 etapów.
3. Poszczególne etapy Konkursu odbędą się w następujących terminach:
a. I etap: od 1 lipca 2021 r. do 7 lipca 2021 r. godzina 23:59,
b. II etap: od 8 lipca 2021 do 14 lipca 2021 r. godzina 23:59
c. III etap: od 15 lipca 2021 do 21 lipca 2021 r. godzina 23:59
d. IV etap: od 22 lipca 2021 r. do 28 lipca 2021 r. godzina 23:59
e. V etap: od 29 lipca 2021 r. do 4 sierpnia 2021 r. godzina 23:59
f. VI etap: od 5 sierpnia 2021 r. do 11 sierpnia 2021 r. godzina 23:59
g. VII etap: od 12 sierpnia 2021 r. do 18 sierpnia 2019 r. godzina 23:59
h. VIII etap: od 19 sierpnia 2021 r. do 25 sierpnia 2021r. godzina 23:59
i. IX etap: od 26 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2021 r. godzina 23:59
4. Przystąpienie do Konkursu może nastąpić do godz. 23:59 ostatniego dnia trwania danego etapu Konkursu wskazanego w  ust. 3 powyżej. Prace Konkursowe zgłoszone po upływie wskazanych powyżej terminów nie będą brały udziału w Konkursie.
5. Spośród Prac Konkursowych zgłoszonych w każdym etapie Konkursu zostanie wyłoniona jedna zwycięska Praca Konkursowa. Praca Konkursowa, która nie została nagrodzona w danym etapie Konkursu może ponownie wziąć udział w Konkursie, w jego kolejnym etapie pod warunkiem jej ponownego opublikowania zgodnie z Regulaminem w okresie trwania kolejnego etapu Konkursu. Spośród zwycięskich prac konkursowych Organizator wyłoni także jedną najlepszą pracę w całym Konkursie.

§ 3
Zasady uczestnictwa w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnik”/„Uczestnicy”). Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest również posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz konta w serwisie społecznościowym Instagram, założonego i prowadzonego zgodnie z jego regulaminem. Dane zawarte w zgłoszeniu konkursowym muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.
2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin takich osób tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
4. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Na zasadach określonych w ust. 3 powyżej, zostaną również wykluczeni Uczestnicy, których zgłoszenia konkursowe w jakikolwiek sposób mają na celu ośmieszenie, powodują lub mogą powodować negatywne skutki dla wizerunku marki WÓLCZANKA lub Organizatora.

§ 4
Komisja konkursowa
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 5
Zasady i Przebieg Konkursu
1. Konkurs przeprowadzony będzie w Serwisie na profilu marki Wólczanka (@wolczanka), należącej do Organizatora, dostępnym pod adresem: www.instagram.com/wolczanka.
2. Zadaniem (dalej: „Zadanie konkursowe”) Uczestnika Konkursu jest dodanie na swoim Profilu zdjęcia ukazującego stylizację z wykorzystaniem co najmniej jednego produktu marki Wólczanka w kontekście nawiązującym do podróży (dalej: „Praca Konkursowa”). Ponadto, żeby zgłoszenie zostało uznane za dokonane, zdjęcie należy oznaczyć znacznikiem #wolczankawpodrozy #bezcennechwile (z symbolem # przed znacznikiem) oraz oznaczyć w opisie zdjęcia konto Organizatora przez dodanie znacznika @wolczanka na zdjęciu, zaś Profil Uczestnika Konkursu w Serwisie Instagram musi zostać oznaczony jako profil publiczny.
3. Jeden Uczestnik może dodać nieograniczoną ilość Prac Konkursowych z dodanym znacznikiem, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace Konkursowe: 
a. związane z tematyką Konkursu określoną niniejszym Regulaminem, 
b. co do których Uczestnik posiada pełne osobiste i majątkowe prawa autorskie;
c. które zostały wykonane i dodane w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie w czasie trwania Konkursu.
5. Uczestnik zgłaszając Pracę Konkursową do Konkursu zgadza się na opublikowanie jej przez Organizatora na Stronie pod adresem: www.wolczanka.pl oraz na jej wykorzystanie w komunikacji promocyjnej marki Wólczanka w serwisach społecznościowych Instagram  oraz Facebook należących do Organizatora.
6. W terminie do 3 dni po zakończeniu każdego etapu Konkursu tj. odpowiednio: 10 lipca 2021 r., 17 lipca 2021 r., 24 lipca 2021 r, 31 lipca 2021 r., 7 sierpnia 2021 r., 14 sierpnia 2021 r., 21 sierpnia 2021 r., 28 sierpnia 2021 r. oraz 4 września 2021 r. Komisja dokona oceny Prac Konkursowych biorąc pod uwagę ich oryginalność, pomysłowość, kreatywność oraz zgodności z założeniami Zadania konkursowego, a następnie wyłoni 1 (słownie: jednego) autora zwycięskiej Pracy Konkursowej w każdym z poszczególnych etapów Konkursu. Autor zwycięskiej Pracy Konkursowej zostanie wyróżniony Nagrodą przewidzianą przez Organizatora dla tego Konkursu, o której mowa w § 6 poniżej.
7. Informacja o wynikach poszczególnych etapów Konkursu zostanie umieszczona na Stronie Konkursu w terminie 3 dni od zakończenia każdego z etapów Konkursu oraz przesłana w formie komentarza umieszczonego w Serwisie i wiadomości e-mail do Uczestnika wytypowanego przez Komisję (dalej: „Zwycięzca Etapu”). 
8. Spośród wszystkich Zwycięzców Etapów Komisja wybierze jednego zwycięzcę głównego (dalej: „Zwycięzca Główny”), którego Praca Konkursowa zostanie oceniona jako najbardziej oryginalna i kreatywna oraz najlepiej nawiązująca do tematu Konkursu „Wólczanka w podróży”. Informacja o wyborze Zwycięzcy Głównego zostanie umieszczona na Stronie Konkursu w terminie 3 dni od zakończenia Konkursu.

§ 5
Nagrody
1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody:
a. dziewięć voucherów zakupowych o wartości 500,00 zł każdy do wykorzystania 
w sklepie internetowym www.wolczanka.pl (dalej: „Nagroda”),
b. jedna nagroda główna – voucher na wycieczkę o wartości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) (dalej: „Nagroda Główna”).
Szczegółowe zasady przyznania Nagrody oraz Nagrody Głównej określa odpowiednio ust. 2 oraz ust. 3 poniżej.
2. Każdy Zwycięzca Etapu otrzyma jedną Nagrodę w postaci jednego vouchera zakupowego o wartości nominalnej 500,00 zł, z terminem ważności do dnia 31.12.2021 r., uprawniającego do zakupu w wyłącznie w sklepie internetowym marki Wólczanka dostępnym pod adresem: www.wolczanka.pl jednego lub większej liczby produktów w regularnej cenie detalicznej brutto (dalej: ,,Voucher Zakupowy”). Voucher Zakupowy:
a. uprawnia do zakupu wyłącznie towaru w regularnej cenie detalicznej brutto - przy realizacji Vouchera Zakupowego nie można skorzystać z innych obniżek lub promocji,
b. nie podlega wymianie na gotówkę, 
c. może zostać zrealizowany wyłącznie w terminie jego ważności, a termin ten w żadnym wypadku nie może zostać przedłużony, 
d. może być wykorzystany tylko raz - podczas jednej transakcji w sklepie internetowym marki Wólczanka; cena jednego produktu lub łączna cena większej liczby produktów nie może przekraczać wartości nominalnej Vouchera Zakupowego; niewykorzystana kwota z Vouchera Zakupowego nie podlega zwrotowi w żadnej formie, w tym również w gotówce. 
3. Zwycięzca Główny otrzyma jedną Nagrodę Główną w postaci jednego vouchera o wartości nominalnej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), z terminem ważności do dnia 31.08.2022 r., który może zostać zrealizowany we wskazanym przez Organizatora biurze podróży (dalej: ,,Voucher Wycieczkowy”). Voucher Wycieczkowy:
a. nie podlega wymianie na gotówkę,
b. może zostać zrealizowany wyłącznie w terminie jego ważności, a termin ten w żadnym wypadku nie może zostać przedłużony, 
c. może być wykorzystany tylko raz podczas jednej transakcji w biurze podróży; przy realizacji Vouchera Wycieczkowego nie wydaje się reszty w gotówce, w związku z czym zakup powinien odpowiadać cenie co najmniej równej wartości nominalnej Vouchera Wycieczkowego, a w przypadku wyższej ceny wycieczki niż jego wartość nominalna należy dokonać dopłaty różnicy w gotówce lub kartą płatniczą.
4. Każdy Uczestnik w czasie trwania Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę oraz Nagrodę Główną, z zastrzeżeniem, że Zwycięzca Etapu może jednocześnie zostać Zwycięzcą Głównym.
5. Nagroda oraz Nagroda Główna nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
6. Do każdej Nagrody oraz Nagrody Głównej zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody/Nagrody Głównej z przeznaczeniem na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej w Konkursie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do żądania wypłaty ww. dodatkowej nagrody pieniężnej.
7. Zwycięzca zgadza się, że kwota w/w dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody/Nagrody Głównej w Konkursie. 
8. Warunkiem wydania każdemu Zwycięzcy Etapu Nagrody oraz Zwycięzcy Głównemu Nagrody Głównej jest wypełnienie przez Zwycięzcę Etapu i Zwycięzcę Głównego Formularza Podatkowych Danych Osobowych (stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu) i przesłanie go do Organizatora na adres: VRG S.A., ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków
9. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem Zwycięzcy Etapu Nagrody, a Zwycięzcy Głównemu Nagrody Głównej obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej w Konkursie w oparciu o dane przesłane na Formularzu Podatkowych Danych Osobowych.
10. Każdy Zwycięzca Etapu oraz Zwycięzca Główny zobowiązani są w terminie 7 dni roboczych od dnia wysłania do nich przez Organizatora  wiadomości o wygranej przesłać informacje niezbędne w celu wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora, o których mowa w ust. 9 powyżej oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda/Nagroda Główna i  nr telefonu kontaktowego. 
11. Niezachowanie w/w terminów, podanie nieprawidłowego adresu lub danych, w tym danych o których mowa w ust. 8 powyżej, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody/Nagrody Głównej skutkują utratą do niej praw, a Nagroda/Nagroda Główna pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Zwycięzcę Etapu lub Zwycięzcę Głównego adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody powstałą na skutek podania przez Zwycięzcę Etapu/Zwycięzcę Głównego błędnego adresu do korespondencji. 
13. Nagrody zostaną wysłane przez Organizatora kurierem lub listem poleconym w terminie do 20 dni roboczych od otrzymania od Zwycięzcy Etapu/Zwycięzcy Głównego jego danych korespondencyjnych na adres podany przez Zwycięzcę. 
14. Zwycięzca Nagrody Głównej, po zamieszczeniu informacji, o której mowa w § 4 ust. 8 Regulaminu, zostanie poinformowany o przyznaniu mu Głównej Nagrody mailowo lub poprzez prywatną wiadomość w serwisie Instagram. W przypadku wyrażenia przez Zwycięzcę Głównego Nagrody Głównej zgody na udział w sesji zdjęciowej, Organizator ustali ze Zwycięzcą Głównym datę i miejsce wykonania sesji oraz poinformuje o innych warunkach odbioru Nagrody Głównej. W celu upublicznienia zdjęć wykonanych w ramach sesji zdjęciowej stanowiącej Nagrodę Główną, Zwycięzca Główny będzie zobowiązany – najpóźniej do czasu rozpoczęcia sesji zdjęciowej - do udzielenia zgody na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych w ramach sesji zdjęciowej Nagrody Głównej. Wyrażenie przedmiotowej zgody nastąpi poprzez podpisanie stosownego oświadczenia, którego wzór Organizator prześle do Zwycięzcy Głównego drogą mailową. W przypadku niewyrażenia zgody na udział w sesji zajęciowej lub niewyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach wykonanych w ramach sesji zdjęciowej Nagrody Głównej, Zwycięzca Główny traci prawo do Nagrody Głównej, która pozostaje do dyspozycji Organizatora.
15. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody/Nagrody Głównej na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie w gotówce równowartości Nagrody/Nagrody Głównej. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody/Nagrody Głównej. Rezygnacja z części Nagrody lub części Nagrody Głównej jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody/Nagrody Głównej. 
16. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę Etapu z Nagrody lub Zwycięzcę Głównego z Nagrody Głównej Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody/Nagrody Głównej kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję. 
17. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy Etapu/Zwycięzcy Głównego w momencie wydania Nagrody/Nagrody Głównej, w celu jego identyfikacji. Przed wydaniem Nagrody/Nagrody Głównej Zwycięzca Etapu/Zwycięzca Główny może zostać zobligowany do okazania kurierowi stosownego dokumentu tożsamości.

§ 6
Prawa i obowiązki Organizatora
1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy: 
1) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie; 
2) wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania różnych Uczestników.
2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego kanałów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie. 

§ 7
Prawa własności intelektualnej do Prac Konkursowych
1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że:
1) jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej;
2) powstałe w  związku z wykonaniem Pracy Konkursowej utwory nie naruszają w żaden sposób przepisów obowiązującego prawa ani jakichkolwiek praw lub dóbr osobistych osób trzecich oraz przysługujące mu autorskie prawa majątkowe do tych utworów nie są w jakimkolwiek zakresie ograniczone lub obciążone;
3) nie udzielił żadnej osobie licencji uprawniającej do korzystania z Pracy Konkursowej;
4) posiada wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Pracy Konkursowej;
5) zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie zawierają treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich;
6) ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Organizatora Konkursu z tytułu niezgodnych z prawdą oświadczeń określonych powyżej pkt 1) – 5) i zobowiązuje się zwolnić Organizatora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w zakresie objętym tymi oświadczeniami, w szczególności w przypadku wystąpienia, w tym także na drodze sądowej, osób trzecich z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przysługujących im praw.
2. Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
3. Licencja niewyłączna do Prac Konkursowych obejmuje wszystkie pola eksploatacji określone w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych, czasowych i ilościowych wraz z prawem sublicencji, w tym w szczególności następujące pola eksploatacji: 
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w lit. a lub lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów. 
4. Organizator jest uprawniony do wykorzystania Prac Konkursowych do prowadzenia Konkursu oraz dla własnych celów reklamowych i promocyjnych.
5. Uczestnik wyraża zgodę i upoważnia Organizatora do wykonywania praw zależnych do Prac Konkursowych i rozporządzania tymi prawami. Organizator, lub wskazana przez niego osoba, jest uprawniony do dokonywania niezbędnych zmian i przeróbek, łączenia z innymi utworami i innych zmian oraz do korzystania i rozporządzania tymi opracowaniami.
6. Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody/Nagrody Głównej Zwycięzcy Etapu/Zwycięzcy Głównemu, nabywa pełne, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonej jego Pracy Konkursowej wraz z zezwoleniami na korzystanie z wizerunków utrwalonych w Pracy Konkursowej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych czy też ilościowych, co w szczególności obejmuje następujące pola eksploatacji: 
a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w lit. a lub lit. b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, w multipleksach, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, 
d. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
e. w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
f. w zakresie anonimowego rozpowszechniania nagrodzonego utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
g. prawo wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Pracy Konkursowej.
h. wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego. 
7. W celu uniknięcia wątpliwości, nabycie praw następuje w najszerszym możliwym zakresie i na wszelkich polach eksploatacji oraz obejmuje wszelkie zezwolenia i zgody w zakresie praw osobistych Uczestnika opisane powyżej, w tym w szczególności zgodę na tworzenie i eksploatację dowolnych opracowań Prac Konkursowych, łączenie ich z innymi dobrami i wykorzystanie w szeroko pojętym charakterze promocyjnym i reklamowym.
8. Uczestnik zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego na Pracy Konkursowej na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6 powyżej oraz na przenoszenie tych zezwoleń na osoby trzecie.
9. Zwycięzca upoważnia Organizatora do decydowania o sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Prac Konkursowych oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych.
10. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w niniejszym Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora. W szczególności Zwycięzca Etapu/Zwycięzca Główny wyraża zgodę i oświadcza, że nie narusza jego prawa połączenie Prac Konkursowych z innymi utworami lub dziełami nie mającymi charakteru Prac Konkursowych, usunięcie fragmentów Prac Konkursowych lub dodanie do nich nowych elementów, jak również umieszczanie Prac Konkursowych obok lub w sąsiedztwie innych prac.
11. W razie konieczności Zwycięzca Etapu/Zwycięzca Główny na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy potwierdzające przeniesienie majątkowych praw autorskich. 
12. Z uwagi na to, że rezultatem udziału w Konkursie może być przyznanie Uczestnikowi Nagrody na zasadach opisanych w Regulaminie, z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw Uczestnikowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.
13. Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora od zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich. W przypadku Pracy Konkursowej zawierającej wizerunek osoby trzeciej Uczestnik dokonując zgłoszenia konkursowego oświadcza, że uzyskał na rzecz Organizatora zgodę tej osoby na nieodpłatne i nieograniczone czasowo korzystanie i rozpowszechnianie jej wizerunku utrwalonego w Pracy Konkursowej oraz na przenoszenie tego zezwolenia na podmioty trzecie. Uczestnik zobowiązuje się, iż w przypadku roszczeń osób trzecich, w szczególności z tytułu praw autorskich oraz praw zależnych do Pracy Konkursowej zgłoszonej przez Uczestnika, z tytułu nieuczciwej konkurencji lub roszczeń cywilnoprawnych, Uczestnik zwolni niezwłocznie Organizatora z odpowiedzialności, a w szczególności przystąpi do ewentualnego sporu jako interwenient uboczny, w sytuacjach wskazanych przez przepisy prawa- zwolni Organizatora z procesu lub/i wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto, że zaspokoi wszelkie roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora regresowo zwróci Organizatorowi całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej.

§ 8
Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047082, NIP: 675-000-03-61, REGON: 351001329 (dalej: „Administrator”). 
2. Administrator, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców i wydania Nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu i rozstrzygnięcia ewentualnych reklamacji. Po tym czasie, dane zostaną usunięte.
3. W związku z prowadzeniem Konkursu oraz wydaniem Nagród zbierane będą od Uczestników ich następujące dane osobowe: nick, adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres do korespondencji, PESEL, telefon kontaktowy. 
4. Uczestnicy, którzy zostaną Zwycięzcami Konkursu (pod pojęciem tym należy rozumieć zarówno Zwycięzców Etapowych jak i Zwycięzcę Głównego), zostaną poproszeni w wiadomości e-mail, o podanie niezbędnych dla Organizatora, dodatkowych danych osobowych, w szczególności danych niezbędnych do realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (zgodnie z formularzem podatkowych danych osobowych, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu) wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 6 lipca 1991 r. Przekazanie takich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do otrzymania nagrody. Brak wypełnienia tego warunku przez Zwycięzców Konkursu, będzie skutkować przyznaniem nagrody Uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź przepadkiem nagrody, co pozostanie do swobodnego uznania Organizatora.
5. Dane osobowe Zwycięzcy Konkursu będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z obowiązkiem wynikającym z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 6 lipca 1991 r. w zakresie, w którym ustawa ta nakłada obowiązek zapłaty  podatku dochodowego od nagród uzyskanych w Konkursie.
6. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, a także wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzanie ich danych. Wniesiony przez Uczestnika sprzeciw nie będzie miał wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jego wniesieniem. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na zasady przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.
7. Dane osobowe nie będę podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Uczestnik ma prawo skontaktować się z  powołanym u Organizatora inspektorem ochrony danych osobowych w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawach przysługujących Uczestnikowi prawach do danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych działającego u Administratora są następujące – adres e-mail: inspektorODO@vrg.pl. 

§ 9
Reklamacje
1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu lub po jego zakończeniu. 
2. Reklamacje można zgłaszać drogą listową (listem poleconym) na adres Organizatora lub elektroniczną na adres: joanna.syrek@vrg.pl z dopiskiem „Wólczanka w podróży”.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
4. W celu przyspieszenia postępowania reklamacyjnego prosimy o zamieszczenie w reklamacji następujących danych: imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację oraz opis przyczyn lub powodów reklamacji a także oczekiwany sposób jej rozpatrzenia.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

§ 10
Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.wolczanka.pl, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie .PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.
3. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
4. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, o czym powiadomi Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą jednak naruszać praw nabytych Uczestników.
5. Organizator uprawniony jest do dokonywania wiążącej wykładni postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. 

Kraków, dnia 1 lipca 2021 r. 
Organizator: VRG S.A. 
Załącznik nr 1 – Formularz Podatkowych Danych Osobowych

FORMULARZ PODATKOWYCH DANYCH OSOBOWYCH
Nazwisko………………………………………….. Imię: 1/……………………………………… 
(PIERWSZE IMIĘ)
Data urodzenia…………………………….. DD/MM/ROK
PESEL…………………………………………. 
Miejsce zamieszkania:
Ulica…………………………………………… Nr domu…………….. Nr mieszkania………………. Nr tel……………….…………..
Miejscowość…………………………………………… Powiat ……………………………………… Gmina………………………………………………………
Kod pocztowy…………….. Poczta…………………………
Adres zameldowania:
Ulica ………………………………………. Nr domu ………….…… Nr mieszkania ………….…..…
Miejscowość…………………………………………… Powiat ……………………………………… Gmina……………………
Kod pocztowy…………….. Poczta…………………………
Urząd Skarbowy /właściwy do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych/……………………………………………..
(dokładna nazwa wraz z adresem)
Podane dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Administratorem pozostawionych danych osobowych jest: VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10 (kod pocztowy: 31-462 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000500269. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji przez Administratora obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także przez okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych zw. z ww. obowiązkiem, nie dłużej niż przez okres 6 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne dla celów wskazanym w niniejszym oświadczeniu – odmowa podania danych jest równoważna ze zrzeczeniem się prawa do nagrody uzyskanej w konkursie. Dane osobowe nie będę podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych u Administratora są następujące – adres e-mail: inspektorODO@vrg.pl.

Data…………………………………….. ………………………………………/podpis/