REGULAMIN KONKURSU Z OKAZJI DNIA MATKI (2024 r.)

§ 1. Postanowienia Ogólne:

1. Niniejszy regulamin, (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie z okazji Dnia Matki organizowanym za pośrednictwem serwisu Instagram (dalej: „Konkurs”)..

2. Organizatorem Konkursu jest VRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000047082 (dalej: „Organizator”).

3. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 22 maja 2024 od godziny 14:00 do dnia 27 maja 2024 roku do godziny 10:00 w serwisie Instagram (dalej: „Serwis”), za pośrednictwem postu zamieszczonego w Serwisie (dalej: „Post konkursowy”). Celem Konkursu jest promowanie marki Wólczanka.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs, organizowany za pośrednictwem Serwisu, nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też bezpośrednio związany z Serwisem. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisowi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie Serwisu z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.

5. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do nagrody.

6. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§ 2. Zasady Uczestnictwa:

1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnik”, „Uczestnicy”). Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest również posiadanie aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz konta w Serwisie. Dane zawarte w zgłoszeniu konkursowym muszą być prawdziwe. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, zleceniobiorcy i współpracownicy Organizatora i jego franczyzobiorców (agentów) oraz najbliżsi członkowie rodzin takich osób, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

3. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w Regulaminie.

4. Na zasadach określonych w ust. 3 powyżej, zostaną również wykluczeni Uczestnicy, których zgłoszenia konkursowe w jakikolwiek sposób mają na celu ośmieszenie lub powodują lub mogą powodować negatywne skutki dla marki Wólczanka lub Organizatora.

5.W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny zgłoszeń konkursowych oraz wyłonienia zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą trzy osoby wskazane przez Organizatora.

§ 3. Przetwarzanie Danych Osobowych:

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator, tj. VRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000047082 (dalej: „Administrator”).

2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców i wydania nagród oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

3. Uczestnicy, którzy zostaną zwycięzcami Konkursu, zostaną poproszeni w drodze wiadomości e-mail, o podanie niezbędnych dla Organizatora, dodatkowych danych osobowych. Przekazanie takich danych jest niezbędne do otrzymania nagrody. Brak wypełnienia tego warunku, będzie skutkować przyznaniem nagrody uczestnikowi Konkursu, który zajął kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź przepadkiem nagrody.

4. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez czas trwania Konkursu do zakończenia procedur reklamacyjnych.

5. Dane zwycięzców Konkursu będą przetwarzane dodatkowo przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego w związku z odprowadzeniem podatku dochodowego od nagród uzyskanych w Konkursie.

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dane osobowe nie będę podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

8. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych działającego u Administratora – adres e-mail: inspektorODO@vrg.pl.

§ 4. Zasady i Przebieg Konkursu:

1. Konkurs przeprowadzony będzie w Serwisie na profilu marki Wólczanka (@wolczanka), należącej do Organizatora, dostępnym pod adresem: www.instagram.com/ wolczanka.

2. Zadaniem (dalej: „Zadanie konkursowe”) Uczestnika Konkursu jest dodanie pod postem konkursowym komentarza będącego dokończeniem zdania: Koszula idealna dla Mamy to….

3. Zgłoszenia konkursowe należy opublikować w formie komentarza pod Postem konkursowym w Serwisie na profilu marki Wólczanka pod adresem „https://www.instagram.com/ wolczanka/”.

§ 5. Wybór Zwycięzcy:

1. Spośród wszystkich Zgłoszeń konkursowych Komisja wybierze 3 zgłoszenia konkursowe. Osoby te będą uprawnione do otrzymania nagrody przez zgłaszającego je Uczestnika (dalej: „Zwycięzca Konkursu”).

2. Zwycięzcy Konkursu, zostaną powiadomieni o wygranej w wiadomości prywatnej w Serwisie.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania którejkolwiek z nagród, z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu.

4. W przypadku braku możliwości powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygraniu nagrody, braku kontaktu ze strony Zwycięzcy Konkursu we wskazanym terminie lub w przypadku niepodania wymaganych danych przez Zwycięzcę Konkursu w terminie 3 dni od dnia powiadomienia Zwycięzcy Konkursu o wygranej bądź podania nieprawdziwych danych, nagroda nie zostanie przyznana, a Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody. W takim przypadku Organizator powtarzając procedurę powiadomienia o wygranej skontaktuje się z kolejną osobą, która zajęła kolejne, niższe miejsce w Konkursie bądź zdecyduje o przepadku nagrody.

§ 6. Nagrody:

1. Nagrodami w Konkursie są 3 koszule marki Wólczanka wskazane przez Organizatora z haftem personalizowanym wykonanym przez Organizatora. Koszule te można wybrać na stronie internetowej organizatora: https://wolczanka.pl/biale-koszule-damskie. Wartość jednej koszuli nie może przekroczyć 299,99 PLN.

2. W przypadkach wymaganych prawem, do wartości Nagrody podlegającej opodatkowaniu zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości Nagrody. Zwycięzca Konkursu zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

3. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany przekazać Organizatorowi dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych obowiązków.

4. Postanowienia ust. 5 i 6 mają zastosowanie, gdy przepisy prawa nakładają obowiązek pobrania podatku od nagród przez Organizatora. W przeciwnym razie postanowienia te pomija się.

§ 7. Wydanie Nagród:

1. O fakcie wygranej oraz sposobie i miejscu wydania każdej z Nagród, Organizator poinformuje Zwycięzcę Konkursu za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Serwisie. Wiadomość ta będzie zawierała prośbę o kontakt Zwycięzcy Konkursu wraz z podaniem informacji, o których mowa w ust. 2 poniżej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Organizatora. Zwycięzca Konkursu powinien wysłać wiadomość do Organizatora w terminie 5 dni od dnia wysłania wiadomości przez Organizatora.

2. Organizator w wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej zażąda od Zwycięzcy Konkursu podania danych niezbędnych do wydania Nagrody, takich jak: a) imię i nazwisko, b) adres zamieszkania oraz adres, na który ma zostać wysłana nagroda (jeśli jest inny niż adres zamieszkania).

§ 8. Postępowanie Reklamacyjne:

1. Reklamacje dotyczące Konkursów można składać w okresie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu pisemnie na adres pocztowy: VRG S.A. ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków.

2. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie 14 dni od daty otrzymania danej reklamacji przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

3. W celu przyspieszenia postępowania reklamacyjnego prosimy o wskazanie w reklamacji następujących danych: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz powody reklamacji.

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji pisemnie na adres podany w reklamacji lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika.

§ 9. Postanowienia Końcowe:

1. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.wolczanka.pl, w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie .PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

2. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu.

 

Kraków, dnia 22 maja 2024

Organizator: VRG S.A.

 


 

Załącznik nr 1 – Formularz Podatkowych Danych Osobowych

FORMULARZ PODATKOWYCH DANYCH OSOBOWYCH

Nazwisko………………………………………….. Imię: 1/……………………………………… (PIERWSZE IMIĘ)

Data urodzenia…………………………….. DD/MM/ROK

PESEL………………………………………….

Miejsce zamieszkania:

Ulica…………………………………………… Nr domu…………….. Nr mieszkania……………….Nr tel……………….…………..

Miejscowość…………………………………………… Powiat …………………………………………………… Gmina……………………

Kod pocztowy…………….. Poczta…………………………

Adres zameldowania:

Ulica ……………………………………. Nr domu ……………………. Nr mieszkania ……………………………..

Miejscowość…………………………………………… Powiat …………………………………………………… Gmina……………………

Kod pocztowy…………….. Poczta…………………………

Urząd Skarbowy /właściwy do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych/……………………………………………..

(dokładna nazwa wraz z adresem)

Podane dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Administratorem pozostawionych danych osobowych jest: VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10 (kod pocztowy: 31-462 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000500269. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji przez Administratora obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, a także przez okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych zw. z ww. obowiązkiem, nie dłużej niż przez okres 6 lat. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne dla celów wskazanym w niniejszym oświadczeniu – odmowa podania danych jest równoważna ze zrzeczeniem się prawa do nagrody uzyskanej w konkursie. Dane osobowe nie będę podlegały profilowaniu, a decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych u Administratora są następujące – adres e-mail: inspektorODO@vrg.pl.

Data…………………………………….. ………………………………………/podpis/

 

Kraków, dnia 22 maja 2024

Organizator: VRG S.A.

 


 

Załącznik nr 2

Miejsce i data……………………………

PROTOKÓŁ ODBIORU NAGRÓD

W związku z udziałem w Konkursie z okazji Dnia Matki jako Zwycięzca Konkursu, potwierdzam odbiór od VRG S.A.:

- nagrodę w postaci koszuli marki Wólczanka z personalizowanym haftem o wartości ____ złotych.

Podpis……………………………………………