REGULAMIN PROMOCJI "2 za 149,99 zł polo/t-shirt"

Jak skorzystać z promocji “2 za 149,99 zł polo/t-shirt”?

1. Promocja “2 za 149,99 zł polo/t-shirt” dotyczy wyłącznie zestawu składającego się z 2 dowolnych koszulek polo i/lub t-shirt, oznaczonych emblematem „2 za 149,99 zł”.
2. Z oferty polo/t-shirt oznaczonych emblematem "2 za 149,99 zł" dodaj do koszyka zestaw złożony z dwóch dowolnych koszulek polo lub t-shirt oznaczonych emblematem “2 za 149,99 zł”, i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.
3. Gotowe! Cena dwóch koszulek polo/t-shirt zakupionych w ramach zestawu wynosi łącznie 149,99 zł.
4. Promocja „2 za 149,99 zł polo/t-shirt” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).
5. Promocja „2 za 149,99 zł polo/t-shirt” obowiązuje od godziny 11:00 dnia 27.06.2024 r. do odwołania.

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą „2 za 149,99 zł polo/t-shirt” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).
2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.wolczanka.pl w okresie od godziny 11:00 dnia 27.06.2024 r. do odwołania.
3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego dwie koszulki polo/t-shirt oznaczone emblematem „2 za 149,99 zł”.
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.wolczanka.pl w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) co najmniej jeden zestaw składający się z dwóch dowolnych koszulek polo/t-shirt oznaczonych emblematem “2 za 149,99 zł” i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Łączna cena koszulek polo/t-shirt wchodzących w skład zestawu wskazanego w zdaniu poprzedzającym zostanie obniżona do 149,99 zł.
Na warunkach przewidzianych w Promocji, w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) możliwy jest zakup kilku zestawów składających się z dwóch produktów.
5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
6. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
7. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.
8. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w czasie obowiązywania Promocji w Sklepie internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, tj. jednego lub kilku (ale nie wszystkich) z produktów składających się na zestaw, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Uznaje się jednocześnie, że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie nie zwróconych produktu/ów z zakupu (stwierdzonego jednorazowym paragonem. Wówczas Organizator dokonuje ponownego przeliczenia ceny zakupionych towarów (nie uwzględniając produktów zwróconych), zgodnie z zasadami Promocji, i zwraca różnicę po przeliczeniu, o ile ma wartość dodatnią. W razie ujemnej różnicy, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dopłacić niedopłatę w terminie 7 dni od dnia zwrotu.
9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.
10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.wolczanka.pl.
11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2024 r.

Kraków, dnia 27.06.2024 r.