REGULAMIN PROMOCJI "3 PARY SKARPET ZA 39,99 ZŁ"

Jak skorzystać z promocji “3 pary skarpet za 39,99 zł”?

1. Promocja “3 pary skarpet za 39,99 zł” dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego 3 dowolne pary skarpet, oznaczonych emblematem „3 za 39,99 zł”.
2. Z oferty skarpet oznaczonych emblematem "3 za 39,99 zł" dodaj do koszyka zestaw złożony z trzech dowolnych par skarpet oznaczonych emblematem “3 za 39,99 zł”, i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.
3. Gotowe! Cena trzech par zakupionych w ramach zestawu skarpet wynosi łącznie 39,99 zł.
4. Promocja „3 pary skarpet za 39,99 zł” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).
5. Promocja „3 pary skarpet za 39,99 zł” obowiązuje od godziny 10:30 dnia 04.06.2024 r. do odwołania.

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą „3 pary skarpet za 39,99 zł” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).
2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.wolczanka.pl w okresie od godziny 10:30 dnia 04.06.2024 r. do odwołania.
3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego trzy pary skarpet oznaczonych emblematem „3 za 39,99 zł”.
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.wolczanka.pl w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) co najmniej jeden zestaw składający się z trzech par dowolnych skarpet oznaczonych emblematem “3 za 39,99 zł” i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Łączna cena skarpet wchodzących w skład zestawu wskazanego w zdaniu poprzedzającym zostanie obniżona do 39,99 zł.
Na warunkach przewidzianych w Promocji, w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) możliwy jest zakup kilku zestawów składających się z trzech produktów.
5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
6. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
7. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.
8. Klient jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji.
9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.
10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.wolczanka.pl.
11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2024 r.

Kraków, dnia 04.06.2024 r.