IRegulamin Promocji "3 maseczki za 24,99 zł"

Jak skorzystać z promocji “3 maseczki za 24,99zł ”?

1. Promocja 3 maseczki za 24,99zł” dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego 3 dowolne maski ochronne oznaczone emblematem „3 za 24,99 zł”.
 2. Z oferty masek ochronnych dodaj do koszyka zestaw złożony z dwóch dowolnych masek ochronnych oznaczonych emblematem “3 za 24,99 zł”,  zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.
3. Gotowe! Cena dwóch masek ochronnych  zakupionych w ramach zestawu wynosi łącznie 24,99 zł.
4. Promocja „3 maseczki za 24,99zł” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).
5. Promocja „3 maseczki za 24,99zł” obowiązuje od dnia 05.05.2021 r. od godziny 10:00 do odwołania.

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą „3 maseczki za 24,99zł” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).
2. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym www.wolczanka.pl w okresie od 05.05.2021 r. od godziny 10:00 do odwołania.
3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu składającego się z dwóch masek ochronne oznaczonych emblematem „3 za 24,99 zł”.
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji zakupią w sklepie internetowym www.wolczanka.pl w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) co najmniej jeden zestaw składający się z dwóch dowolnych masek ochronnych oznaczonych emblematem “3 za 24,99 zł”,  i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Łączna cena dwóch masek wchodzących w skład zestawu wskazanego w zdaniu poprzedzającym zostanie obniżona do 24,99 zł.
Na warunkach przewidzianych w Promocji, w ramach jednej transakcji (stwierdzonej jednym paragonem) możliwy jest zakup kilku zestawów składających się z trzech produktów.
5. Klient może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
6. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
7. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.
8. Klient jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży wszystkich produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko niektórych produktów z zestawu zakupionego w ramach Promocji.
9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 4 powyżej.
10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.wolczanka.pl.
11. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 5 maja 2021 r.

Kraków, dnia 05.05.2021 r.