REGULAMIN PROMOCJI "-30% NA DRUGĄ I KOLEJNE SZTUKI"

Jak skorzystać z promocji “-30% na drugą i kolejne sztuki”?

1. Promocja “-30% na drugą i kolejne sztuki” dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego co najmniej dwa dowolne produkty oznaczone emblematem ,,-30% NA DRUGĄ I KAŻDĄ KOLEJNĄ SZTUKĘ” ze strony internetowej www.wolczanka.pl
2. Ze strony internetowej www.wolczanka.pl dodaj do koszyka zestaw złożony z co najmniej dwóch dowolnych produktów oznaczonych emblematem ,,-30% NA DRUGĄ I KAŻDĄ KOLEJNĄ SZTUKĘ", (wszystkie oznaczone emblematem "-30% NA DRUGĄ I KAŻDĄ KOLEJNĄ SZTUKĘ" produkty w koszyku zostaną automatycznie uszeregowane według ich ceny sprzedaży – od najwyższej do najniższej) i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.
a) W przypadku zakupu zestawu składającego się z dwóch dowolnych oznaczonych emblematem „-30% NA DRUGĄ I KAŻDĄ KOLEJNĄ SZTUKĘ” produktów ze strony www.wolczanka.pl , za najdroższy produkt z zestawu (pozycja nr 1 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „-30% NA DRUGĄ I KAŻDĄ KOLEJNĄ SZTUKĘ”) zapłacisz jego obowiązującą cenę sprzedaży. Cena drugiego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 1 w koszyku, zostanie obniżona o 30% od aktualnej ceny.
b) W przypadku zakupu zestawu składającego się z trzech lub więcej dowolnych produktów oznaczonych emblematem „-30% NA DRUGĄ I KAŻDĄ KOLEJNĄ SZTUKĘ” produktów ze strony www.wolczanka.pl (link do oferty www.wolczanka.pl), za pierwszy najdroższy produkt z zestawu (pozycja nr 1 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „-30% NA DRUGĄ I KAŻDĄ KOLEJNĄ SZTUKĘ”) zapłacisz jego obowiązującą cenę sprzedaży. Cena drugiego i każdego kolejnego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 1 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „-30% NA DRUGĄ I KAŻDĄ KOLEJNĄ SZTUKĘ”, zostanie obniżona o 30% od aktualnej ceny. 
3. Promocja “-30% na drugą i kolejne sztuki” nie łączy się z innymi promocjami z wyjątkiem promocji "OFERTA SPECJALNA"
4. Promocja “-30% na drugą i kolejne sztuki” obowiązuje od dnia 17.03.2023 roku od godziny 16:00 do 27.03.2023 r. do godziny 16:50.

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą “-30% na drugą i kolejne sztuki” (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).
2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.wolczanka.pl (,,Sklep internetowy”).
3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego co najmniej dwa produkty oznaczone emblematem „-30% NA DRUGĄ I KAŻDĄ KOLEJNĄ SZTUKĘ” ze strony internetowej www.wolczanka.pl . Wszystkie oznaczone emblematem „-30% NA DRUGĄ I KAŻDĄ KOLEJNĄ SZTUKĘ” produkty w koszyku zostaną automatycznie uszeregowane w koszyku według ich ceny sprzedaży – od najwyższej do najniższej.
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) zestawu co najmniej dwóch produktów oznaczonych emblematem ,,-30% NA DRUGĄ I KAŻDĄ KOLEJNĄ SZTUKĘ”, o których mowa w pkt. 3 powyżej i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (,,Uczestnik Promocji”).
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu zestawu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, na poniższych zasadach:
a) W przypadku zakupu zestawu składającego się z dwóch dowolnych oznaczonych emblematem „-30% NA DRUGĄ I KAŻDĄ KOLEJNĄ SZTUKĘ” produktów ze strony www.wolczanka.pl , za najdroższy produkt z zestawu (pozycja nr 1 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „-30% NA DRUGĄ I KAŻDĄ KOLEJNĄ SZTUKĘ”) zapłacisz jego obowiązującą cenę sprzedaży. Cena drugiego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 1 w koszyku, zostanie obniżona o 30% od aktualnej ceny.
b) W przypadku zakupu zestawu składającego się z trzech lub więcej dowolnych produktów oznaczonych emblematem „-30% NA DRUGĄ I KAŻDĄ KOLEJNĄ SZTUKĘ” produktów ze strony www.wolczanka.pl (link do oferty www.wolczanka.pl), za pierwszy najdroższy produkt z zestawu (pozycja nr 1 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „-30% NA DRUGĄ I KAŻDĄ KOLEJNĄ SZTUKĘ”) zapłacisz jego obowiązującą cenę sprzedaży. Cena drugiego i każdego kolejnego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 1 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „-30% NA DRUGĄ I KAŻDĄ KOLEJNĄ SZTUKĘ”, zostanie obniżona o 30% od aktualnej ceny. 
Do produktów nieoznaczonych emblematem „-30% NA DRUGĄ I KAŻDĄ KOLEJNĄ SZTUKĘ”, które znalazły się w koszyku, powyższe zasady nie znajdują zastosowania.
6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.
9. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w czasie obowiązywania Promocji w Sklepie internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, tj. jednego lub kilku (ale nie wszystkich) z produktów składających się na zestaw, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Uznaje się jednocześnie, że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie nie zwróconych produktu/ów z zakupu (stwierdzonego jednorazowym paragonem. Wówczas Organizator dokonuje ponownego przeliczenia ceny zakupionych towarów (nie uwzględniając produktów zwróconych), zgodnie z zasadami Promocji, i zwraca różnicę po przeliczeniu, o ile ma wartość dodatnią. W razie ujemnej różnicy, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dopłacić niedopłatę w terminie 7 dni od dnia zwrotu.
10. Promocja obowiązuje od dnia 17.03.2023 roku od godziny 16:00 do 27.03.2023 r. do godziny 16:50.
11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.
12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.wolczanka.pl.
13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17 marca 2023 r.

Kraków, dnia 17.03.2023 r