REGULAMIN PROMOCJI „Do 30% rabatu na produkty Wólczanka i Well w sklepie internetowym wolczanka.pl”

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Do 30% rabatu na produkty Wólczanka i Well w sklepie internetowym wolczanka.pl („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, o kapitale zakładowym w wysokości 49.122.108,00 złotych, opłaconym w całości, NIP: 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).
2. Okres trwania Promocji: od 01.12.2023 r. do 31.12.2023 r.
3. Miejscem Promocji jest Sklep Internetowy Wólczanka (,,Sklep Internetowy”) pod adresem www.wolczanka.pl
4. Promocja obejmuje wszystkie produkty marki Wólczanka i Well w regularnej cenie w sklepie internetowym wolczanka.pl.- („Produkty”).
5. W Promocji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które:
a) w okresie obowiązywania Promocji są posiadaczami kodu rabatowego, dostępnego na Koncie w aplikacji Pluxee lub na https://www.sodexo.pl oraz
b)są użytkownikami konta Pluxee
c) dokonają zakupu dowolnych Produktów o wartości co najmniej 300 lub 500,- zł brutto w Sklepie Internetowym
d) Każdy klient Pluxee po wpisaniu kodu z aplikacji Pluxee przy zakupach w sklepie internetowym wolczanka.pl otrzyma 20% za zakupy wartości 300 złotych i 30% za zakupy 500 złotych. Kod Rabatowy będzie aktywny od 01.12.2023 r. do 31.12.2023 r. Jeden Kod Rabatowy może zostać wykorzystany tylko jeden raz.
6. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 5 powyżej, jest uprawniony do otrzymania rabatu w wysokości 20% w przypadku zakupów na 300 złotych i więcej, 30% w przypadku zakupów na 500 zł i więcej. Wartość zakupów dla celów uzyskania prawa do rabatu obliczana jest według cen regularnych. Rabat, o którym mowa w niniejszym ustępie naliczany jest od cen regularnych Produktów w odniesieniu do wszystkich Produktów objętych paragonem.
7. Uczestnik Promocji nie może jednocześnie skorzystać z rabatów udzielanych w ramach innych ofert promocyjnych obowiązujących w Sklepie Internetowym.W przypadku obowiązywania innych ofert promocyjnych w okresie trwania Promocji, Uczestnicy Promocji mają prawo wyboru, z której oferty chcą skorzystać.
8. Rabat, o którym mowa w pkt. 7 powyżej nie łączy się rabatem udzielanym w programie lojalnościowym Organizatora pod nazwą „My Wólczanka”. Uczestnik Promocji wybiera jeden rabat.
9.Uczestnicy Promocji nie mogą dokonywać płatności za towary objęte Promocją za pomocą punktów zgromadzonych z tytułu przynależności do programu lojalnościowego Organizatora „My Wólczanka”..
10. Każdy Uczestnik Promocji może wziąć udział w Promocji wyłącznie jeden raz..
11. Uczestnik Promocji jest uprawniony do skorzystania wyłącznie z odpłatnych poprawek krawieckich na Produkty zakupione w ramach Promocji.
12. Uczestnik Promocji w terminie 30 dni od zakupu, uprawniony jest do wymiany nieużywanego produktu zakupionego w ramach Promocji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zwrotów i Wymian Towarów pełnowartościowych dostępnego na stronie wolczanka.pl (nie jest możliwa wymiana produktów po poprawkach / przeróbkach krawieckich).
13. Uczestnik Promocji w terminie 30 dni od zakupu, uprawniony jest do zwrotu nieużywanego produktu zakupionego w ramach Promocji zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Zwrotów i Wymian Towarów wolczanka.pl (nie jest możliwy zwrot produktów po poprawkach / przeróbkach krawieckich).
14. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu..
15. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.wolczanka.pl).
16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. Reklamacje mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres: ksk@vrg.pl.
17. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw konsumentów wynikających z przepisów prawa.
18. W kwestiach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
19. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 30.11.2023 r.
 
Kraków, dnia 30.11.2023 r.