Regulamin promocji "Dodatkowe -20%"

Jak skorzystać z promocji  "Dodatkowe -20%"?

1. Promocja  "Dodatkowe -20% " dotyczy wszystkich produktów ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl oznaczonych emblematem „Dodatkowe -20%”. 
2. Dodaj do koszyka co najmniej jeden produkt oznaczony emblematem „Dodatkowe -20”, zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.
3. Promocja "Dodatkowe -20%" nie łączy się z innymi promocjami z wyjątkiem promocji "Outlet".
4. Promocja "Dodatkowe -20%" obowiązuje  od dnia 06.12.2022 r. od godziny 17:00 do 12.12.2022 r. do godziny 10:00.
REGULAMIN
1. Organizatorem promocji pod nazwą  "Dodatkowe -20%" (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).
2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.wolczanka.pl (,,Sklep internetowy”).
3. Promocja dotyczy wszystkich produktów ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl z zakładki Outlet do -70% z wyjątkiem produktów z kategorii Happy Hours.
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu oznaczonego emblematem „Dodatkowe -20%” i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. 
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości 20% od ceny detalicznej.
6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać. 

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club”, ani z innych kart lub promocji.
9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.
10. Promocja "Dodatkowe -20%" obowiązuje  od dnia 06.12.2022 r. od godziny 17:00 do 12.12.2022 r. do godziny 10:00.
11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.
12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem wwwwolczanka.pl.
13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2022 roku.

Kraków, dnia 06.12.2022 r.