REGULAMIN PROMOCJI "Dodatkowe -50% na drugi produkt z Outletu"


Skrócone zasady promocji „Dodatkowe -50% na drugi produkt z Outletu”

 

Jak skorzystać z promocji „Dodatkowe -50% na drugi produkt z Outletu”?

 

1. Promocja „Dodatkowe -50% na drugi produkt z Outletu” dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego co najmniej dwa dowolne produkty oznaczone emblematem ,,Druga szt. -50%”  ze strony internetowej www.wolczanka.pl (link do strony www.wolczanka.pl).

 

2. Ze strony internetowej www.wolczanka.pl dodaj do koszyka zestaw złożony z co najmniej dwóch dowolnych produktów oznaczonych emblematem „Druga szt. -50%", (wszystkie oznaczone emblematem „Druga szt. -50%produkty w koszyku zostaną automatycznie uszeregowane według ich ceny sprzedaży – od najwyższej do najniższej) i wpisz w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: RABAT50, potwierdź klikając przycisk “OBLICZ RABAT” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

 

a) W przypadku zakupu zestawu składającego się z dwóch dowolnych oznaczonych emblematem „Druga szt. -50%” produktów ze strony www.wolczanka.pl za najdroższy produkt z zestawu (pozycja nr 1 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „Druga szt. -50%” zapłacisz jego obowiązującą cenę sprzedaży. Cena drugiego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 1 w koszyku, zostanie obniżona o 50% od aktualnej ceny.

 

Do produktów nieoznaczonych emblematem „Druga szt. -50%” które znalazły się w koszyku, powyższe zasady nie znajdują zastosowania.

 

Przykład:

Obowiązująca  cena detaliczna brutto „Druga szt. -50%                Obowiązująca cena w promocji

koszula                               119,99 zł                                                          119,99 zł

koszula                              99,99 zł                                                           49,99 zł

poszetka                            49,99 zł                                                            49,99 zł

 

3. Promocja “ Dodatkowe -50% na drugi produkt z Outletu” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami).

 

4. Promocja „Dodatkowe -50% na drugi produkt z Outletu” obowiązuje od dnia 14.10.2020 roku do 16.10.2020 do godziny 14:00

 

REGULAMIN

 

1. Organizatorem promocji pod nazwą ,, Dodatkowe -50% na drugi produkt z Outletu” (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

 

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.wolczanka.pl (,,Sklep internetowy”).

 

3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego co najmniej dwa produkty oznaczone emblematem „Druga szt. -50%” z oferty Outlet ze strony internetowej www.wolczanka.pl (link do strony www.wolczanka.pl). Wszystkie oznaczone emblematem „Druga szt. -50%” produkty w koszyku zostaną automatycznie uszeregowane w koszyku według ich ceny sprzedaży – od najwyższej do najniższej.

 

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) zestawu co najmniej dwóch produktów oznaczonych emblematem ,,Druga szt. -50%”, o których mowa w pkt. 3 powyżej, wpiszą w odpowiednie pole (oznaczone jako „Wpisz kod z kuponu”) kod rabatowy: RABAT50, potwierdzą klikając przycisk “OBLICZ RABAT” oraz zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (,,Uczestnik Promocji”).

 

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu zestawu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, na poniższych zasadach:

 

a) W przypadku zakupu zestawu składającego się z dwóch dowolnych produktów oznaczonych emblematem ,, Druga szt. -50%” ze strony www.wolczanka.pl (link do oferty www.wolczanka.pl), Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego drugą pozycję w koszyku wśród oznaczonych emblematem ,, Druga szt. -50%” produktów uszeregowanych w sposób wskazany w pkt. 3 powyżej (w cenie równej lub niższej od produktu najdroższego zajmującego pozycję nr 1 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „Druga szt. -50%”) z rabatem wynoszącym 50% od obowiązującej ceny sprzedaży tego produktu. Za pierwszy najdroższy produkt z zestawu (pozycja nr 1 w koszyku wśród produktów oznaczonych emblematem „Druga szt. -50%”), naliczana jest aktualna cena sprzedaży, bez dodatkowego rabatu.

 

Do produktów nieoznaczonych emblematem „Druga szt. -50%”, które znalazły się w koszyku, powyższe zasady nie znajdują zastosowania.

 

Przykład:

Obowiązująca  cena detaliczna brutto „Druga szt. -50%    Obowiązująca cena w promocji

koszula                                 119,99 zł                                                       119,99 zł

koszula                                 99,99 zł                                                          49,99 zł

poszetka                                49,99 zł                                                        49,99 zł

 

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

 

7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

 

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

 

9. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w czasie obowiązywania Promocji w Sklepie internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, tj. jednego lub kilku (ale nie wszystkich) z produktów składających się na zestaw, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Uznaje się jednocześnie, że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie nie zwróconych produktu/ów z zakupu (stwierdzonego jednorazowym paragonem. Wówczas Organizator dokonuje ponownego przeliczenia ceny zakupionych towarów (nie uwzględniając produktów zwróconych), zgodnie z zasadami Promocji, i zwraca różnicę po przeliczeniu, o ile ma wartość dodatnią. W razie ujemnej różnicy, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dopłacić niedopłatę w terminie 7 dni od dnia zwrotu.

 

10. Promocja obowiązuje od dnia 14.10.2020 r. do 16.10. 2020 r. do godziny 14:00.

 

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

 

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.wolczanka.pl.

 

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

 

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

 

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

 

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14 października 2020 r.

 

Kraków, dnia 14.10.2020 r.