REGULAMIN PROMOCJI "DODATKOWE -50% NA DRUGI I TRZECI PRODUKT"

Jak skorzystać z promocji "DODATKOWE -50% NA DRUGI I TRZECI PRODUKT"


1. Promocja “Dodatkowe -50% na drugi i trzeci produkt” dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego co najmniej dwa dowolne produkty oznaczone emblematem "Drugi i trzeci produkt -50%” ze strony internetowej www.wolczanka.pl
2. Ze strony internetowej www.wolczanka.pl dodaj do koszyka zestaw złożony z co najmniej dwóch dowolnych produktów oznaczonych emblematem "Drugi i trzeci produkt -50%”,produkty w koszyku zostaną automatycznie uszeregowane według ich ceny sprzedaży – od najwyższej do najniższej).
a) W przypadku zakupu zestawu składającego się z dwóch dowolnych produktów oznaczonych emblematem "Drugi i trzeci produkt -50%” ze strony www.wolczanka.pl, za najdroższy produkt z zestawu zapłacisz jego obowiązującą cenę sprzedaży. Cena drugiego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 1 w koszyku, zostanie obniżona o 50% od aktualnej ceny.
b) W przypadku zakupu zestawu składającego się z trzech dowolnych produktów oznaczonych emblematem "Drugi i trzeci produkt -50%” ze strony www.wolczanka.pl (link do oferty www.wolczanka.pl), za pierwszy najdroższy produkt z zestawu zapłacisz jego obowiązującą cenę sprzedaży. Cena drugiego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 1 w koszyku wśród produktów z emblematem "Drugi i trzeci produkt -50%”, zostanie obniżona o 50% od aktualnej ceny. Cena trzeciego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 2 w koszyku wśród produktów z emblematem "Drugi i trzeci produkt -50%”, zostanie obniżona o 30% od aktualnej ceny.
4. Promocja “Dodatkowe -50% na drugi i trzeci produkt” obowiązuje od dnia 04.04.2024 roku od godziny 16:40 do odwołania.

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą "Dodatkowe -50% na drugi i trzeci produkt” (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).
2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.wolczanka.pl (,,Sklep internetowy”).
3. Promocja dotyczy wyłącznie zestawu oznaczającego co najmniej dwa dowolne produkty oznaczone emblematem "Drugi i trzeci produkt -50% ze strony internetowej www.wolczanka.pl. Wszystkie produkty z emblematem "Drugi i trzeci produkt -50%” w koszyku zostaną automatycznie uszeregowane w koszyku według ich ceny sprzedaży – od najwyższej do najniższej.
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) zestawu co najmniej dwóch produktów z emblematem "Drugi i trzeci produkt -50%, o których mowa w pkt. 3 powyżej i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku ("Uczestnik Promocji”).
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu zestawu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, na poniższych zasadach:
a) W przypadku zakupu zestawu składającego się z dwóch dowolnych produktów oznaczonych emblematem "Drugi i trzeci produkt -50%” ze strony www.wolczanka.pl, za najdroższy produkt z zestawu zapłacisz jego obowiązującą cenę sprzedaży. Cena drugiego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 1 w koszyku, zostanie obniżona o 50% od aktualnej ceny.
b) W przypadku zakupu zestawu składającego się z trzech dowolnych produktów oznaczonych emblematem "Drugi i trzeci produkt -50%” ze strony www.wolczanka.pl (link do oferty www.wolczanka.pl), za pierwszy najdroższy produkt z zestawu zapłacisz jego obowiązującą cenę sprzedaży. Cena drugiego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 1 w koszyku wśród produktów z emblematem "Drugi i trzeci produkt -50%”, zostanie obniżona o 30% od aktualnej ceny. Cena trzeciego zakupionego przez Ciebie produktu z zestawu, w cenie równej lub niższej od produktu zajmującego pozycję nr 2 w koszyku wśród produktów z emblematem ,"Drugi i trzeci produkt -50%”, zostanie obniżona o 50% od aktualnej ceny.
Do produktów nieoznaczonych emblematem "Drugi i trzeci produkt -50%, które znalazły się w koszyku, powyższe zasady nie znajdują zastosowania.
6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora. 
8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.
9. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w czasie obowiązywania Promocji w Sklepie internetowym w wyniku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, tj. jednego lub kilku (ale nie wszystkich) z produktów składających się na zestaw, uznaje się, że Uczestnik Promocji odstępuje od udziału w Promocji w zakresie zwróconych produktów. Uznaje się jednocześnie, że Uczestnik Promocji nie odstępuje od udziału w Promocji w zakresie nie zwróconych produktu/ów z zakupu (stwierdzonego jednorazowym paragonem. Wówczas Organizator dokonuje ponownego przeliczenia ceny zakupionych towarów (nie uwzględniając produktów zwróconych), zgodnie z zasadami Promocji, i zwraca różnicę po przeliczeniu, o ile ma wartość dodatnią. W razie ujemnej różnicy, Uczestnik Promocji zobowiązany jest dopłacić niedopłatę w terminie 7 dni od dnia zwrotu.
10. Promocja “Drugi i trzeci produkt -50%” obowiązuje od dnia 04.04.2024 roku od godziny 16:40 do odwołania.
11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.
12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.wolczanka.pl.
13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 4 kwietnia 2024 roku.

Kraków, dnia 04.04.2024 r