REGULAMIN AKCJI POD NAZWĄ: ,,Dostawa za 0zł”

1. Organizatorem akcji pod nazwą: ,,Dostawa za 0zł” („Akcja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Czas trwania Akcji: od 24.02.2023 r. od godziny 10:00 do 08.03.2023 r. do godziny 15:00.
3. Miejscem Akcji jest sklep internetowy Organizatora działający pod adresem: https://www.wolczanka.pl/ („Sklep Internetowy”).
4. Promocja przeznaczona jest dla konsumentów w rozumieniu art. 22(1) k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji spełnią łącznie następujące warunki:
a. złożą zamówienie na kwotę minimum 300zł
5. Akcja obejmuje wyłącznie dostawy realizowane na terenie Polski.
6. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej https://www.wolczanka.pl/.
8. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi oraz prawa do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami o umowach zawieranych na odległość, od umowy sprzedaży produktów zakupionych w Sklepie internetowym.
9. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
10. Wszelkie reklamacje dotyczące powyższej Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
11. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2023 r.

Kraków, dnia 24.02.2023 r.