Regulamin promocji "Karty podarunkowe +10%”

1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Karty podarunkowe +10%"” („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, o kapitale zakładowym w wysokości 49.122.108,00 złotych, opłaconym w całości, NIP: 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”). .
2. Okres trwania Promocji: od 14.12.2023 r. do 31.12.2023.
3. Miejscem Promocji są salony Wólczanka i Well na terenie całej Polski (,,Salony”). Lista Salonów dostępna jest na stronie internetowej: www.wolczanka.pl.
4. Promocja obejmuje Karty podarunkowe dostępne w sprzedaży, w Salonach („Karty podarunkowe”).
5. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
6. W Promocji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które:
a. dokonają zakupu dowolnej karty Podarunkowej o wartości co najmniej 100,- zł brutto w dowolnym Salonie,;
b. Zapłata za Kartę Podarunkową w Salonie może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej akceptowanej w Salonie, 
c. Promocja polega na dodaniu 10 % wartości do każdej karty podarunkowej, np.: przy zakupie karty o wartości 100 zł klient otrzyma dodatkowe 10 zł w gratisie, co daje kartę podarunkową o wartości 110 zł.
d. Minimalna wartość każdego doładowania to kwota 100 złotych, maksymalna 5.000,00 złotych, 
e. Dodatkowa kwota w gratisie naliczana jest tylko przy pierwszym doładowaniu danej karty podarunkowej,, 
f. Promocja nie obejmuje doładowań z tytułu zwrotu produktów.
7. Karta Podarunkowa V&W jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty jej aktywacji lub daty jej ostatniego doładowania.
8. Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Promocji.
9. Płatność za Kartę Podarunkową nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Podarunkowej V&W lub punktów zgromadzonych z tytułu przynależności do programu lojalnościowego Organizatora „My Wolczanka”.
10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
11. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.wolczanka.com.pl i w Salonach.
12. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji "Karty podarunkowe +10%” stosuje się postanowienia Regulaminu Karty podarunkowej dostępnego pod adresem https://www.vrg.pl/marki/karty-podarunkowe/v-w
13. W sprawach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych
14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia. Reklamacje mogą być zgłaszane listownie na adres Organizatora lub pocztą elektroniczną na adres ksk@vrg.pl.
15. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw konsumentów wynikających z przepisów prawa.
16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14.12.2023 r.

Kraków, dnia 14 grudnia 2023 r.