Regulamin promocji "Swetry, bluzy, spodnie za 99,99zł"

Skrócone zasady promocji "Swetry, bluzy, spodnie za 99,99zł"

Jak skorzystać z promocji " Swetry, bluzy, spodnie za 99,99zł"

 

1. Promocja " Swetry, bluzy, spodnie za 99,99zł" dotyczy wszystkich  produktów ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl, oznaczonych emblematem „Najlepsze okazje"

2. Ze strony internetowej www.wolczanka.pl  dodaj do koszyka co najmniej jeden produkt oznaczony emblematem "Najlepsze okazje” i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.  Cena każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy tym produkcie.

                    Przykład:

                                                                                          Cena bazowa brutto       Obowiązująca cena w promocji

                    Spodnie damskie                                                   249,99zł                                        99,99zł


3. Promocja " Swetry, bluzy, spodnie za 99,99zł" nie łączy się z innymi promocjami.

4. Promocja " Swetry, bluzy, spodnie za 99,99zł" obowiązuje  od 13.11.2020 r. do 28.11.2020 r. do 10:00.

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą "Swetry, bluzy, spodnie za 99,99zł" (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).

2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.wolczanka.pl (,,Sklep internetowy”).

3. Promocja dotyczy wyłącznie produktów ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl oznaczonych emblematem „Najlepsze okazje".

4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu  oznaczonego emblematem „Najlepsze okazje”, i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem, który będzie udzielony od bazowej ceny sprzedaży każdego z produktów. Cena promocyjna każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy tym produkcie.

                 Przykład:

                                                                                       Cena bazowa brutto       Obowiązująca cena w promocji

                 Spodnie damskie                                                  249,99zł                                            99,99zł


6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

7. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club”, Karty Stałego Klienta „woman in the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.

9. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.    

10. Promocja obowiązuje od 13.11.2020 r. do 28.11.2020 r. do godziny 10:00.

11. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.

12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.wolczanka.pl.

13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.

14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2020 r.

          Kraków, dnia 13.11.2020 r.