InREGULAMIN PROMOCJI "SZALONY WEEKEND”

Jak skorzystać z promocji “ SZALONY WEEKEND”

1. Promocja „SZALONY WEEKEND” dotyczy produktów ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl, oznaczonych emblematem “RABAT 40%" znajdujących się w zakładce “ SZALONY WEEKEND” (link pod adresem: https://wolczanka.pl).
2. Ze strony internetowej www.wolczanka.pl dodaj do koszyka co najmniej jeden produkt oznaczony emblematem “RABAT 40%" i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku. Cena każdego produktu objętego promocją znajduje się pod emblematem jest obniżona o 40% od ceny bazowej brutto tego produktu. Cena każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy tym produkcie.
3. Promocja „SZALONY WEEKEND” nie łączy się z innymi promocjamI.
4. Promocja „SZALONY WEEKEND” obowiązuje od godziny 18:00 dnia 25.03.2022 r. do godziny 13:00 28.03.2022 .

REGULAMIN

1. Organizatorem promocji pod nazwą „SZALONY WEEKEND” (,,Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, kod 31-462, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).
2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.wolczanka.pl (,,Sklep internetowy”).
3. Promocja dotyczy wyłącznie produktów ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl oznaczonych emblematem „RABAT 40%"
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym zakupu co najmniej jednego produktu oznaczonego emblematem “RABAT 40%" i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt 3 niniejszego regulaminu, z rabatem w wysokości  40% od bazowej ceny sprzedaży każdego z produktów. Cena każdego produktu objętego promocją będzie widoczna przy tym produkcie. 

6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. 
8. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy sprzedaży produktów zakupionych w ramach Promocji.
9. Promocja „SZALONY WEEKEND” obowiązuje od godziny 18:00 dnia 25.03.2022 r. do godziny 13:00 28.03.2022 .
10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.
12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem www.wolczanka.pl.
13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
14. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
15. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 marca 2022 r.

Kraków, dnia 25.03.2022 r.