Regulamin promocji „Trzeci produkt GRATIS”

Jak skorzystać z promocji "Trzeci produkt GRATIS"?

1. Promocja "Trzeci produkt GRATIS" dotyczy wszystkich produktów ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl  oznaczonych emblematem „Trzeci produkt GRATIS”.
2. Dodaj do koszyka trzy dowolne produkty, o których mowa w pkt. 1 i zaakceptuj niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.
3. Gotowe! Za zestaw składający się z trzech produktów, o których mowa w pkt. 2 zapłacisz: za dwa najdroższe produkty ich obowiązującą cenę detaliczną brutto, a za najtańszy produkt 0,01 zł. W przypadku zakupu w ramach tej samej transakcji trzech produktów, o których mowa w pkt. 2 o tej samej obowiązującej cenie detalicznej brutto klient jest uprawniony do zakupu z rabatem tylko jednego z produktów. 
4. Promocja "Trzeci produkt GRATIS" nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami) z wyjątkiem "Oferta Specjalna".
5. Promocja “Trzeci produkt GRATIS” obowiązuje od 27.03.2023 r. od godziny 17:00 do 03.05.2023 r. do godziny 09:30.

Regulamin:

1. Organizatorem promocji pod nazwą "Trzeci produkt GRATIS" („Promocja”) jest VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329 („Organizator”).
2. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.wolczanka.pl („Sklep internetowy”).
3. Promocja dotyczy wszystkich produktów ze sklepu internetowego www.wolczanka.pl oznaczonych emblematem „Trzeci produkt GRATIS”. 
4. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Sklepie internetowym transakcji w postaci jednorazowego zakupu (stwierdzonego jednym paragonem) trzech dowolnych produktów oznaczonych emblematem „Trzeci produkt GRATIS”  („Zestaw promocyjny”) oraz zaakceptują niniejszy regulamin poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku (,,Uczestnik Promocji”).
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki wskazane w pkt. 4 niniejszego regulaminu jest uprawniony do zakupu Zestawu promocyjnego/ Zestawów promocyjnych na poniższych zasadach:
a) W przypadku zakupu jednego Zestawu promocyjnego, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu jednego produktu zajmującego trzecią pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny, w cenie 0,01 zł.
b) W przypadku zakupu  większej ilości Zestawów promocyjnych w ramach jednej transakcji, Uczestnik Promocji będzie uprawniony do zakupu produktów zajmujących odpowiednio trzecią, szóstą, dziewiątą itd. pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny, każdorazowo w cenie 0,01 zł. 

Cena 0,01 zł nie obowiązuje przy zakupie produktów zajmujących odpowiednio pierwszą, drugą, czwartą, piątą, siódmą, ósmą, itd. pozycję wśród w/w produktów uszeregowanych w kolejności od najwyższej do najniższej ceny.

Przykład 1:
Produkt obowiązująca cena detaliczna brutto cena obowiązująca w ramach Promocji:
1. koszula męska 299,99 zł 299,99 zł
2. koszula damska 149,99 zł 149,99 zł
3. krawat 99,99 zł 0,01 zł
4. koszula męska 99,99 zł 99,99 zł
5. koszula męska 99,99 zł 99,99 zł
6. krawat 69,99 zł 0,01 zł
Przykład 2:
Produkt obowiązująca   cena detaliczna brutto       cena obowiązująca w ramach Promocji:
1. koszula męska 299,99 zł 299,99 zł
2. koszula damska 149,99 zł 149,99 zł
3. krawat 99,99 zł 0,01 zł
+ pudełko prezentowe    3,50zł/4,00zł/8zł/9zł 0,01 zł
4. koszula męska 99,99 zł 99,99 zł
5. koszula męska 99,99 zł 99,99 zł
6. krawat 69,99 zł 0,01 zł


6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie brać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Niniejsza Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach programów lojalnościowych funkcjonujących u Organizatora, jak również nie łączy się z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi w Sklepie internetowym w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
8. Uczestnik Promocji nie otrzymuje rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta „the men’s world club” ani z innych kart lub promocji.
9. Promocja “Trzeci produkt GRATIS” obowiązuje od 27.03.2023 r. od godziny 17:00 do 03.05.2023 r. do godziny 09:30.
10. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.
11. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami, od umowy sprzedaży wszystkich produktów z danego Zestawu promocyjnego. Uczestnik Promocji nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie tylko jednego produktu z danego Zestawu promocyjnego lub niektórych produktów z różnych Zestawów promocyjnych. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży tylko jednego/ niektórych Zestawów promocyjnych, zakupionych w ramach jednej transakcji. Odstąpienie od umowy sprzedaży danego Zestawu promocyjnego nie oznacza, że Klient odstępuje od umowy sprzedaży pozostałych Zestawów promocyjnych zakupionych w ramach jednej transakcji.  
12. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej http://www.wolczanka.pl/.
13. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
15.  W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
16. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 27 marca 2023 r.

Kraków, dnia 27.03.2023 r.