REGULAMIN USŁUGI DORADCA ROZMIARÓW


1. Niniejszy dokument („Regulamin”) określa warunki usługi pod nazwą Doradca rozmiarów („Usługa”) w ramach serwisu pod adresem: wolczanka.pl („Serwis”) prowadzonego przez VRG S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Pilotów 10 (kod 31-462), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 675-000-03-61, REGON 351001329 („Administrator”).
2. Regulamin jest dostępny w Serwisie, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
3. Usługa jest nieodpłatna. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usługi. Użytkownik niezalogowany może dokonać rezygnacji z poziomu plików cookies - należy odznaczyć zgodę na grupę cookies „funkcjonalne” lub usunąć cookies z poziomu przeglądarki internetowej. Użytkownik zalogowany może dokonać rezygnacji z poziomu konta klienta w wolczanka.pl / zakładka „Moje profile”, należy dla utworzonych profili wybrać opcję usuń „X”.
4. Usługa kierowana jest do konsumentów oraz przedsiębiorców („Użytkownik, Użytkownicy”). Administrator odpowiada za należyte wykonanie Usługi przez co rozumie się zachowanie należytej staranności. Ostateczna decyzja co do wyboru rozmiaru należy do Użytkownika. Dokonanie decyzji co do rozmiaru nie wpływa w żaden sposób negatywnie na prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość wynikające z przepisów odrębnych.
5. Usługa obejmuje rozwiązanie, którego celem jest rekomendowanie rozmiarów produktów dostępnych w Serwisie z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego. Algorytmy wykorzystują tabele rozmiarów produktów, informacje o profilu klienta dostarczane przez Użytkowników jako kupujących oraz dane o zakupach i zwrotach. Produkty, dla których w Serwisie dostępna jest Usługa mają na karcie produktu dostępną opcję: „Dobierz swój rozmiar” lub wyświetloną rekomendację rozmiaru np. „Twój rozmiar to M”.
6. W celu rozpoczęcia korzystania z Usługi, konieczne jest uzupełnienie profilu Użytkownika w wolczanka.pl („Profil Klienta”). Użytkownicy niezalogowani muszą ponadto wyrazić zgodę na Cookies z grupy „funkcjonalne” (Polityka Prywatności dotycząca Cookies jest dostępna https://wolczanka.pl/polityka-prywatnosci)
7. Profil Klienta jest zbiorem wymiarów. Wyróżniamy dwa rodzaje Profili Klienta, które różnią się zbieranymi wymiarami:

Profil A - Profile dla rozmiarów produktów z kolekcji damskiej
1) Wzrost
2) Waga
3) Wiek
4) Obwód klatki piersiowej
5) Obwód talii
6) Obwód bioder

Profil B - Profile dla rozmiarów produktów z kolekcji męskiej
1) Wzrost
2) Waga
3) Wiek
4) Obwód szyi
5) Obwód klatki piersiowej
6) Obwód pasa

8. Profil Klienta można utworzyć z poziomu:
8.1. konta klienta zakładka „Moje profile”
Dostępna jest opcja „Utwórz nowy profil”, która wyświetla formularz z listą wymiarów, którą należy uzupełnić i potwierdzić przyciskiem ZAPISZ.
8.2. karty produktu - opcja „Dobierz swój rozmiar”
Po kliknięciu w opcję „Dobierz swój rozmiar” wyświetlane są POPUP z odpowiednimi formularzami (krok 1 i 2). W 3 kroku utworzony zostaje profil klienta oraz wyświetlona zostaje rekomendacja rozmiaru. 9. W przypadku Użytkownika niezalogowanego do wolczanka.pl - dane Profilu Klienta przechowywane, są przez Serwis, powiązanie Profilu z Urządzeniem klienta możliwe jest tylko za pośrednictwem identyfikatora przechowywanego w pliku Cookie. Użytkownik może posiadać maksymalnie 1 profil A i 1 profil B.
10. W przypadku Użytkownika zalogowanego do wolczanka.pl - dane Profilu Klienta przechowywane, są w koncie klienta w https://wolczanka.pl/client/sizes. Użytkownik może posiadać dowolną ilość profili A i profili B oraz może nadawać nazwy profilom (nazwa może mieć maksymalnie 10 znaków i nie może zawierać spacji). Rekomendacja rozmiaru jest udzielana dla wybranego Profilu Klienta.
11. W momencie dokonania zakupu produktów (dla których była wyświetlona rekomendacja rozmiaru) profil klienta jest połączony z danymi zamówienia. Zamówienie jest monitorowane przez okres, dla którego jest dostępna możliwość zwrotu produktów. Połączenie profilu klienta z zamówieniem i zwrotem zostaje zanonimizowanie w momencie wygaśnięcia prawa do zwrotu produktów lub dokonania zwrotu produktów.
12. Wszelkie reklamacje związane z Usługą lub Regulaminem można kierować do Administratora:
listownie, na adres:
VRG S.A., ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków,
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep.internetowy@wolczanka.pl
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: inspektorodo@vrg.pl

13. Każdy Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może:
a) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
b) skorzystać z punktu kontaktowego przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa), do którego zadań należy m.in. udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
c) alternatywnego systemu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, tzw. ADR (Alternative Dispute Resolution) działające w Europie, które pomaga konsumentom i przedsiębiorcom, którzy nie umieli samodzielnie dojść do porozumienia w sporze. Łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution), czyli do interaktywnej strony umożliwiającej elektroniczne rozstrzygnięcie przed podmiotem ADR (Alternative Dispute Resolution; nie-sądowym rozjemcą) sporu z internetowej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług między konsumentem mieszkającym w Unii Europejskiej a przedsiębiorcą mającym siedzibę w UE, znajduje się tu: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
14. Administrator ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów prawa lub zmiany zasad świadczenia Usługi. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ich wprowadzenia.
15. Administrator będzie powiadamiał o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu:
- wszystkich Użytkowników, poprzez informacje na stronie głównej serwisu wolczanka.pl oraz
- Użytkowników posiadających konto klienta w wolczanka.pl, za pośrednictwem wiadomości e-mail, na podany przez niech adres.

16. Regulamin nie narusza praw przysługujących konsumentom na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Dnia 17.08.2023 r.